Nelly Karidatter Einstulen i «Arbeidsgruppa for vern av Strålvatnet» har i Dagsavisen 27.10 fått et bredt oppslag om den planlagte DNT-hytta i nærheten av Sikkilsdalen. Det som blir uttalt der og som er gjort i flere andre medier, gir grunn til å stille spørsmål ved argumentasjonen hennes, framgangsmåten ved sine mange protester ulike steder og redeligheten.

For det første hevder hun at lokale interesser ikke er lyttet til. Hytta er planlagt i Nord-Fron kommune. Kommunen har helt fra starten støttet planene aktivt. Til og med har kommunen med en slunken kommunekasse bevilget et betydelig beløp til hytta. Og DNTGudbrandsdalen er et selvstendig, lokalt lag av DNT. Foreningen kjenner godt til sine lokale fjellområder.

Hvorfor nevner ikke Nelly Karidatter Einstulen at det er sterk støtte til hytteprosjektet lokalt? Hun selv bor i Vågå kommune.

DNT Gudbrandsdalen fikk godkjent planene til den opprinnelige plasseringen. Selv etter klage fra Arbeidsgruppa til kommunen og senere til Fylkesmannen. Til tross for at alle tillatelser var gitt, valgte DNTG å flytte plasseringen for å komme de som protesterte i møte og ta hensyn til dem. Hytta ble også redusert i størrelse. Hvorfor nevnes ikke den imøtekommenheten? Det hadde vært redelig.

Fylkesmannen har hele veien også trukket fram at en DNT-hytte på vestsiden av Gudbrandsdalen er i tråd med viktige miljø- og friluftsinteresser, blant annet fordi det vil kunne avlaste ferdsel i sårbare villreinsområder i Rondane

Da Arbeidsgruppa klaget, var høringsfristen oversittet med halvannet år. Likevel fikk gruppa sine argumenter vurdert. At man var alt for sent ute, blir ikke nevnt.

Den nye tomten ble stilt til disposisjon fra Statskog. Hytta ble flyttet 2 km bort fra den opprinnelige plasseringen for å ta hensyn til de vernemomenter som Arbeidsgruppa hadde fremmet. Kommunen innvilget søknaden om plassering. Arbeidsgruppa klaget på den og kommunen avviste enstemmig klagen. Men godkjenningen er på nytt anket til Fylkesmannen som får det avgjørende ord.

Nelly Karidatter Einstulen hevder at en ny hytte vil føre til mye trafikk i området rundt Strålvatnet. Erfaringsmessig følger nesten all trafikk de merkede stiene. Meg bekjent gjør rundt 90% det. Svært få går andre steder, løst i terrenget. Er hun ikke klar over dette og ukritisk ser for seg en masseturisme til sårbare områder?

Stien er fra tidligere merket i god avstand fra Strålvatnet. Den nye plasseringen ligger like ved denne stien og det vil bli tatt i bruk en etablert kjerrevei for å kople seg på. Det er snakk om 4-500 meter med ny sti. Det nye tomtevalget ligger ca. 200 meter fra bilvei, som er åpen for almen ferdsel. Det er ubalansert av Nelly Karidatter Einstulen ikke å nevne det.

På vegne av Arbeidsgruppa har hun over lengre tid brukt ytterligere framgangsmåter som jeg vil vurdere som ufine. Å legge press på entreprenøren som skal bygge hytta og på banken, er eksempler på det.

Selv har jeg vært medlem av Naturvernforbundet i 40 år og støttet deres virksomhet. Også som leder av DNT sentralt arbeidet jeg med forbundet i SRN-samarbeidet. Imidlertid har jeg ikke opplevd slik ensidighet, mangel på å se løsninger, manglende vilje til å framstille en sak på en mer balansert og redelig måte.

Å prøve å trekke Dronningen inn i spørsmålet synes jeg er ufint. Hun har ikke hatt noe med plasseringen å gjøre. Da må det være for å få oppmerksomhet samt å prøve å legge ekstra press på DNTG.

Argumentasjon og meningsytring er positivt og skal sees på som positivt. Men ensidighet, manglende vilje til å se saken balansert tjener ikke til en løsning. Det er ikke redelig.

Knut M. Ore, Oslo, tidligere styreleder DNT