Når Nav søker etter kontorlokaler, står det i anbudsdokumentene at himlingshøyder under 240 cm «aksepteres ikke». Hadde Triangelgården på Hamar måttet innfri dette kravet, ville det vært umulig å legge ned 70 arbeidsplasser på Lillehammer. Men Nav lar utleieren få fritak fra regelen.

I Navs egne dokumenter fremkommer det at 65 kontorplasser i Triangelgården får en himlingshøyde helt ned i 2,15 m. Til tross for at utleier ikke innfrir kravene, vil statsetaten skrive leieavtale samtidig som utleier får skryt for «godt fokus på fleksibilitet og egnethet.»

Leieavtalen innebærer at Nav skal betale 150 millioner kroner til Triangelgården Invest AS de neste 20 årene. Med så mye penger i omløp er det sørgelig at Nav velger å inngå avtale om leie av lokaler som ikke innfrir etatens egne krav til et godt arbeidsmiljø.

At deler av Triangelgården er dårlig egnet som kontorlokale, er en kjent problemstilling i Nav. Bygningen er fra 1962, og tilfredsstiller ikke dagens krav til standard. I hvert fall ikke kravet som Nav stiller til himlingshøyde. Derfor er det litt underlig at en profesjonell utleier som vet at man ikke tilfredsstiller kravene, allikevel ser seg tjent med å bruke tid og penger på noe som i utgangspunktet er tapt. For i dokumentet «Standard kravspesifikasjon», som alle potensielle utleiere må forholde seg til, står det at «Himlingshøyde lavere enn 2,4 meter aksepteres ikke. Arbeidsareal skal alltid ha h = 2,70». Tydeligere kan det ikke uttrykkes, men allikevel melder Triangelgården Invest AS seg på. Er det fordi «noen har snakket sammen?»

I et dokument signert etatens øverste sjef, Ellen Chr. Christiansen, gis det en slags forklaring på hvorfor Nav velger å se bort fra det absolutte kravet om at «himlingshøyde under 2,4 m aksepteres ikke.» Faktum er at himlingshøyden er for lav i deler av både tredje, fjerde og femte etasje, men ifølge Christiansen er «temaet derfor tatt opp særegent i forhandlinger og i etterfølgende dialog med utleier.»

I dette tilfellet kan altså utleier «forhandle seg bort» fra et absolutt krav i en kravspesifikasjon? Også Arbeidstilsynet har blitt kontaktet for å få en løsning på denne etter hvert så besværlige himlingshøyden, og denne kontakten har i ifølge Nav-direktøren vært vellykket. «Arbeidstilsynet har skriftlig godkjent dette i juni 2022 etter dialog med tilbyder», skriver Christiansen. Så utleier og Arbeidstilsynet har altså blitt enige om en løsning som hjelper Nav med å droppe kravet til minimum takhøyde?

Det er Hamar-firmaet DRIV Prosjektstyring AS som er betalt av utleier for at lokalene skal fremstå på en måte som gjør at Nav kan godta en omgåelse av etatens egne krav. «5. etasje i bygningen har en lavere etasjehøyde enn det anbefalingene tilsier, men arkitekt har vurdert at lokalet totalt sett tilfredsstiller kravene til et godt arbeidslokale», konkluderer Nav om arbeidet til DRIV Prosjektstyring AS. Til Hamar Arbeiderblad skryter dessuten utleier uhemmet av firmaet, som den 18. juli kan lese om seg selv: - Først av alt må vi takke de som har bistått oss i Driv Prosjektstyring, og som har kastet seg rundt hver gang det har vært noe. Det har vært en veldig lang prosess. Tror vi skal være veldig takknemlige overfor dem at dette gikk vegen. For Hamar er dette enda en ting som viser at det gjøres mye riktig her, sier Ian Jensen i HamJern Eiendom AS, som forvalter Triangelgården.

Les også

Flytter 70 Nav-ansatte for å spare 110 000 kroner

Hva er det egentlig som foregår? Den vedtatte flyttingen til Hamar gir ingen økonomisk gevinst som kan forsvare at 70 ansatte på Lillehammer må forlate arbeidsplassen sin. Når Nav-ledelsen underveis i prosessen forstår dette, blir fokuset flyttet fra økonomi til gode og hensiktsmessige lokaler, arbeidsmiljø osv. Men så viser det seg at heller ikke disse argumentene holder vann. Dermed er Nav-ledelsen i ferd med å gå helt tom for argumenter ment for å forsvare flyttevedtaket.

Uansett hva Nav på Hamar, utleier på Hamar, Arbeidstilsynet på Hamar og arkitekter på Hamar har blitt enige om – kravet i anbudsdokumentet står som en påle, «himlingshøyder under 240 cm aksepteres ikke.»

Les også

Skal det meste samlast eller flyttast til Hamarregionen?

Det er ingen vei utenom. At flyttingen til Hamar var avgjort på forhånd, betyr ikke at det er riktig. Tvert imot. Det er så mye urent trav i denne saken at leieavtalen på Hamar må termineres og arbeidsplassene på Lillehammer må bestå.

Henning Log, Lillehammer