Det ligger mange hindringer i vegen før det foreligger en godkjent reguleringsplan for ny E6 gjennom Lillehammer. Statsforvalteren i Innlandet har presentert ei lang smørbrødliste med innsigelser. Det handler om manglende ivaretakelse av friluftsliv og landskapshensyn, manglende tiltak for å begrense støy, manglende hensyn til jordvern, og om at alt ikke er på stell for å sikre avbøtende tiltak i møte med verneinteresser og hensynet til naturmangfold i forbindelse med kryssing av Lågen.

Vegbygging er konfliktfylt. Reguleringsplanen for ny E6 Roterud – Storhove er ekstra konfliktfylt. Nye Veier AS har kommet opp med en rekke gode og viktige tiltak for å begrense skadevirkningene både i og utenfor verneområdet i Lågendeltaet. Noe er utilstrekkelig, mens noe annet må inn i reguleringsplanen for å sikre at tiltakene faktisk blir gjennomført.

Det er mulig å bygge ny E6 med en forholdsvis høy miljøstandard

Sikring av naturverdier og jordvern får økende oppmerksomhet. Krav om avbøtende tiltak står sterkere enn noen gang. Statsforvalterens liste med innsigelser bør gi trygghet for at slike hensyn nå er ivaretatt, så langt det er mulig.

Selv om «mangellappen» fra Statsforvalteren i Innlandet er lang og omfattende, viser den likevel også at det er mulig å bygge ny E6 med en forholdsvis høy miljøstandard.

Vi har bak oss noen år da lokale hensyn og tung vekting av miljøhensyn har fordyret utbyggingsprosjekter. Vi er i den paradoksale situasjon at miljøhensyn og hensyn til lokalsamfunn reduserer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved både vegprosjekter og annen ny infrastruktur. Og så lenge slike lønnsomhetsvurderinger tillegges stor vekt når utbyggingsrekkefølge skal avgjøres, er det en risiko for at miljøhensyn prioriteres ned. Dette bør miljø- og samferdselspolitikere gjøre noe med.