Lillehammer Ap har bestemt seg: Vil ha E6 på vestsida

Ny E6 Vingrom Ensby: Her vises det hvordan et tunnelinnslag sør i Øyresvika kan bli.  Ordfører Espen Granberg JOhnsen (Ap).

Ny E6 Vingrom Ensby: Her vises det hvordan et tunnelinnslag sør i Øyresvika kan bli. Ordfører Espen Granberg JOhnsen (Ap). Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

...men vil at innbyggerne på Vingnes og Fåberg skal skånes.

DEL

- Jeg er glad for at vi har kommet fram til et enstemmig vedtak i kommunepartiet, sier leder i Lillehammer arbeiderparti, Knut Arne Vassdokken i en pressemelding fra partiet torsdag kveld.

Lillehammer Arbeiderparti mener at den beste løsningen både nasjonalt, men ikke minst for for Lillehammer, er at den nye E6-traseen legges på vestsiden av Mjøsa og Lågen.

Les også: E6-behandlingen er allerede forsinket

La inn endringer for vest-alternativet

Men Ap har blant annet lagt inn vern av innbyggerne på Vingnes som en betingelse for støtte til vestsiden, det vil si at alternativet med lang tunnel med innslag sør for Øyresvika. De ber også om at muligheten for to tunnelinnslag ved Øyresvika utredes, en atkomst til byen i tunnel. Hensikten er å knytte Vingnes/Riselandet og Mjøsa bedre sammen. Innbyggerne på Fåberg skal skånes for støy, og Ap går inn for en lang tunnel forbi Fåberg. De vil også utrede om ny bru over Lågen kan bygges i tre.

"Å få gjennomfartstrafikken, og da spesielt tungtrafikken, vekk fra vegnettet der lokaltrafikken går og inn i fjellet på vestsiden, har store gevinster for både miljø, friluftsliv, trafikksikkerhet, og framkommelighet."

Lillehammer Arbeiderparti mener alternativet med lang tunnel med innslag sør for Øyresvika må velges. Dette vil skåne innbyggerne på Vingnes mest mulig mot støy og andre negative effekter av ny E6.

Les også: Også næringslivet går for ny E6 på vestsida av Lillehammer

Vil utrede adkomst til byen i tunnel

Lillehammer Arbeiderparti viser til at Fylkesmannen i sin høringsuttalelse ber om at det utredes muligheten for to tunnelinnslag ved Øyresvika, at tunnelåpning i Øyresvika også omfatter atkomst til byen i tunnel. Denne utredningen har ikke vært med på høring, og Lillehammer Arbeiderparti vil derfor vurdere hva som er den beste løsningen når en får de eventuelle høringsuttalelsene til dette alternativet. Om det blir en tunnelløsning eller dagløsning, må det uansett innarbeides planer for å knytte Vingnes/Riselandet og Mjøsa bedre sammen.

Les også: – Vil ikke ha E6-tunnel inn i stua

Lillehammer Arbeiderparti går inn en lang tunnel forbi Fåberg slik at innbyggerne i bygda skjermes mest mulig for støy og annen luftforurensning som følge av ny E6.

Det utredes om ny bru over Lågen kan bygges i tre. Videre mener Lillehammer Arbeiderparti at det er rimelig at det avsettes tilstrekkelige midler til tiltak som skal kompensere kommunen for ulempene den nye veien får for kommunen, og får å legge bedre til rette for endrede kjøremønstre. For å synliggjøre og avdekke disse behovene må det utarbeides en trafikkanalyse. Det er særlig viktig at intensjonene i kommunedelplan trafikk og transport 2006-2025, samt strategidokumentet ”Byutvikling 2044”, legges til grunn i dette arbeidet.

Les også: Derfor er E6 i øst dyrere

Vil sikre effektiv trafikk til sentrum

Videre står det i vedtaket:

Lillehammer Arbeiderparti mener ordfører og kommunestyregruppa må ha et vidt mandat til å forhandle avbøtende tiltak med Statens vegvesen, Nye veier og øvrige statlige myndigheter, men eksempler på viktige tiltak kan være:

- Forlengelse av Industrigata til Storhovearmen. En slik forlengelse vil gi en sammenhengende veglenke fra Fv255 Gausdalsvegen til Lillehammer sentrum. – Sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Vingrom til Storhove og Fåberg. – Kryssløsning ved Strandtorget på dagens E6 sikres mot flom. – Helhetlig gjennomgang av støysituasjonen på gamle E6, og fartsgrensen bør vurderes nedsatt til 60 km/t. – Lillehammer er en stor handelsby i dag, og vil være det i årene framover også. Derfor mener vi at å sikre god og effektiv trafikkflyt til, fra og gjennom Lillehammer sentrum er spesielt viktig, og at nødvendige tiltak må iverksettes. Særlig utsatt er krysset ved Kulturhuset Banken, Fåberggata mellom skysstasjonen og Rosenlund samt krysset Messenlivegen-Maihaugvegen. Ny E6 vil øke presset ytterligere på disse punktene når antall av- og påkjøringer reduseres. I kommunedelplan trafikk og transport pekes det på muligheter for ombygging av kryssene langs fylkesveg 213 igjennom sentrum med bruk av rundkjøringer. I forbindelse med omlegging av E6 må det også finnes framtidsretta løsninger for fylkesveg 213 igjennom Lillehammer som sikrer en effektiv trafikkflyt."

Knut Arne Vassdokken, leder i Lillehammer Ap, sier i pressemeldingen at dette er et viktig vedtak for framtidig utvikling av Lillehammer kommune. Han peker på sier positive effekter for miljø, trafikksikkerhet og friluftsliv.

Vassdokken sier også at det nå er viktig å forhandle fram en god løsning med Statens vegvesen og Nye Veier AS om såkalte avbøtende tiltak.

Les også: Frykter at ny E6 raserer den gamle garden

Artikkeltags