Det er ingen som ønsker å innføre eiendomsskatt eller øke den. Vi har vanskelig for å klare oss uten, og eiendomsskatten er dessverre nødvendig for de fleste av landets kommuner. Dette er rett og slett en følge av den sentrale politikken som er ført.
Kort fortalt går eiendomsskatten i Øyer til å opprettholde og utvikle tjenestene i kommunen. Noen kaller dette det store sluket, men tjenestene er et kommunalt ansvar og de viktigste oppgavene kommunene har.
Øyer kommunen må, i tillegg til sørge for tjenester kommunens innbyggere, blant annet sørge for helsetjenester til de som oppholder seg på fritidsboligene sine og alle andre som er her midlertidig. Disse kostnadene får vi ikke kompensert og de er økende. Vi vil gjerne ha besøk men det koster.
I økonomiplanen 2019-2022 er eiendomsskatten for 2019 og 2020 på henholdsvis 36,5 og 36,9 mill. kr. For 2020 var det da ikke tatt høyde for en reduksjon på 30% (reduksjon i takstgrunnlaget) som nå Stortinget nå ønsker å innføre. Dette må vi på en eller annen måte kompensere, i tillegg til andre allerede vedtatte tiltak som krever mer penger. Vi må, etter anslag fra administrasjonen juni 2019, saldere med 20 mill. kr pr. år i perioden 2020-2023. En eventuell ytterligere reduksjon i eiendomsskatt, som noen mener vi bør gjennomføre, vil komme i tillegg. En grundig gjennomgang av kostnader og inntekter, som vi gjør hvert år, vil kanskje frigjøre noe midler, men ikke i den størrelsesordenen som vi her snakker om. Det vil bli en svært utfordrende manøver å kompensere for eiendomsskatten vi nå «mister» i tillegg til regjeringens plan og varslede kutt i overføringene til kommunene framover. Vi må evne å se mulighetene og potensiale i kommunen, men økt privatisering av kommunens tjenester og tro at dette er fasiten er ikke en løsning Øyer Senterparti er med på. Vi vil for eksempel med privatisering av en kommunal barnehage fortsatt utbetale tilskudd til denne tilsvarende det vi bruker til drift av den andre kommunale.
Sammen med kommunenes ansatte og administrasjon vil vi se på mulighetene som vil videreutvikle og styrke våre tjenester. Vi har tillit til og trua på våre ansatte og mener at vi sammen kan komme fram til løsninger som ikke nødvendigvis vil koste penger. Vi mener at våre tjenester blir best når de som bruker tjenestene blir tatt med på råd og når ansatte blir oppmuntret til å foreslå forbedringer og får være med på å ta avgjørelser. Tjenestenes kvalitet og de ansatte kan bidra til at det blir flere tretlinger og øyværinger. Øyer Senterparti vil bidra til er bredere og bedre samarbeid internt i kommunen og eksternt med innbyggerne og næringslivet. Sammen skal vi bidra til at Øyer er en attraktiv kommune. En kommune folk vil flytte til, folk vil bo i og næring etablere seg i. Det vil skape vekst og handlingsrom.