Helse, omsorg og sykepleie er blitt gjenstand for et økonomisk spill. På den ene siden står helseforetakene, som skal yte tjenester i konkurranse med private i et helsemarked. På den andre siden står kommunene som enten kan yte tjenestene gjennom egen forvaltning, eller konkurranseutsette tjenestene til private.

I dette spillet ser man en utvikling hvor eldre skyves ut på sidelinjen. Bladet Sykepleien beskriver det slik; «Vi ser konturene av at ledelsen i Helseforetakene innlandet og Helse Sør-Øst ønsker å fjerne eldre sykehuspasienter fra sykehus»?
Da kan det stilles spørsmål ved om vi fortsatt har en felles velferdsstat?

Sykehusenes helsemarked, innføring av samhandlingsreformen – med tidlig utskrivning av pasienter - som ofte er for dårlige til å bli sendt hjem, medfører at en stadig større andel av regningen faller på kommunene.
Spørsmålet er om alle landets kommuner har ressurser og tilfredsstillende kompetanse til å gi tilfredsstillende behandling og omsorg for disse pasientene?

Sykehusene finansieres dels gjennom basis-/ rammefinansiering, og dels av innsatsstyrt finansiering (penger følger pasienten). Dette tvinger sykehusene over i en markedstenkning, med økt fokus på de «lønnsomme pasientene». Det kan slå negativt ut for pasienter med ofte kompliserte og langvarige behandlinger som ikke er innsatsstyrt finansiert, fordi de pr definisjon ikke anses å være «lønnsomme nok».

I forbindelse med koronaepidemien bestemte flere kommuner seg for at smittede eldre ikke skulle sendes til sykehus - hvor de har spesialkompetanse på blant annet smittevern – men i stedet behandles på sykehjem. Manglende smittevernkompetanse bør bekymre – for ved Metodisthjemmet i Bergen døde hele 11 av 46 beboere som følge av koronasmitte.

Politisk er det ønskelig at eldre skal bo lengre hjemme. Med stadig flere hjemmeboende pasienter, ofte med flere sammensatte og komplekse sykdommer som skal vurderes og behandles, vil derfor kreve økte ressurser til hjemmehjelpstjenesten.

I forhold til smitterisiko er det ikke uproblematisk med eldre hjemmeboende, som er pleietrengende. Gudbrandsdølen Dagningen berettet i juni 2020 om en eldre dame på 96 år som, midt i en covid-19-pandemi med stor smitterisiko, som fikk besøk av hele 35 pleiere fra hjemmehjelpstjenesten på én uke.

Det kan ikke betegnes annet en som en uforsvarlig, uakseptabelt, uverdig og diskriminerende måte å behandle våre eldre på

Ovennevnte eksempler og perspektiver gir et bilde av eldre er i ferd med å havne på «et slags B-lag» hva angår tilgang på forsvarlige helse og omsorgstjenester. Og det ser ut til å skje uten en debatt og politisk behandling?

Det kan ikke betegnes annet en som en uforsvarlig, uakseptabelt, uverdig og diskriminerende måte å behandle våre eldre på. I hvert fall gir det et bilde av mangel på demokratisk styring, og at «velferdsstatens helseressurser» ikke gjøres tilgjengelig for alle.

Jørund Hassel, Lillehammer, medlem fylkeseldrerådet