I en artikkel publisert på GD.no fokuserer eldrerådet i Lillehammer kommune på utfordringene der de ikke føler seg hørt og sett, noe som gir all grunn til å reflektere over betydningen av brukermedvirkning i Lillehammer kommune. Den nå avdøde politiker Jo Benkow sa en gang: «Jeg valgte meg Høyre fordi det er det parti som sikrer meg retten til å være annerledes". Som politiker var han opptatt av verdier som individuell frihet og rettigheter, samt opprettholdelse av mangfold og muligheter. Så når eldre borgere hevder at deres demokratiske rettigheter i Lillehammer blir tilsidesatt, er dette en problemstilling med mangel på verdier i brukermedvirkning som fortjener vår alles oppmerksomhet.

Eldre har unik innsikt og erfaring som kan berike beslutningsprosesser, det er all grunn til å ta på alvor at eldres stemmer ikke blir løftet inn i saker som de mener angår dem. Eldre er eksperter på sine egne liv med unik innsikt i hvilke tjenester de trenger.

Nylig ble det informert om den alvorlige rapporten fra Helsetilsynet som påpeker store mangler når det gjelder kommunens oppfølging av ernæring og munnhelse i Gartnerhagen. En alvorlig sak som i verste fall kan føre til re-innleggelser på sykehus, flere legebesøk og mer hjelp av hjemmetjenesten. Mao. dårligere livskvalitet for den enkelte og de pårørende, men også dyrere tjenester for kommunen som allerede sliter med å ta imot utskrivningsklare pasienter og mangel på sykehjemsplasser.

Flere studier innen eldreomsorg og brukermedvirkning understreker viktigheten av eldreomsorg og brukermedvirkning, men også at det er utfordringer med felles forståelse av begrepet og gjennomføring. Andre utfordringer relatert til økonomi ble i kommunene trukket fram som en betydningsfull faktor for utforming og omfang av tjenestetilbud. Vår kommune har derfor en stor utfordring der dårlig økonomi nylig ble rapportert til «rødt nivå». Tjenesteytere kommer lett i skvis, men vi har likevel ikke råd til å nedprioritere brukermedvirkning? Flere studier hevder at brukermedvirkning kan bidra til bedre kvalitet og mangfold i tjenestene, mer persontilpassede tjenester, økt trivsel og økt rettferdighet. Informasjonskampanjer og opplæring kan hjelpe både eldre, politikere og kommunale ansatte til felles forståelse av betydningen brukermedvirkning og rettigheter. Kommunen er allerede i gang med gode tiltak, men behovene fra eldre fremover vil øke samtidig med at det blir «færre varme hender» i tjenestene.

I dag er det ikke lengre spørsmål om «om og hvorfor vi skal ha brukermedvirkning». Utviklingen har ført til at vi i dag heller jobber med hvordan og hvilke metoder som skal brukes for å oppnå god brukermedvirkning - i alle våre tjenester. Eldreomsorgen bør være preget av dialog, åpenhet og inkludering. Flere muligheter bør skapes for at eldre kan komme med innspill og bli hørt på en god måte. Brukermedvirkning er grunnleggende for et velfungerende demokrati og en inkluderende kommune. Høyre er opptatt av trygg alderdom med et mangfold av tilbud i tjenester tilpasset den enkelte - der alle skal ha en mulighet til å medvirke. Slagordet under valget for Høyre i år er «Muligheter for alle» La oss sammen sikre at eldre borgere får delta aktivt i utformingen av politikk og beslutninger , både gjennom eldrerådet og på individnivå.

La oss gi eldre den respekt og verdighet de fortjener.

Berit Gallefoss Denstad, Lillehammer Høyre