Eldrerådet har en oppgave i å ivareta interessene for alle eldre i kommunen. Eldrerådet har vært forsiktig med å involvere seg i debatter fram mot valget. Etter kommunestyremøte den 5.9 så jeg et behov for å komme med noen saksopplysninger og synspunkter.

Storting og departement har gitt eldrerådet et ansvar for å ivareta de eldres interesser i alle saker som gjelder eldres levevilkår,- Med det menes alle saker i ordets betydning.

Lillehammer ordfører har uttrykt: Jeg tror ikke dette har vært lovgivers intensjon ved utformingen av kommuneloven og forskriften. En kan få inntrykk av at hun i dekke av sin tro hever seg over grunnloven, stortingets og departementets bestemmelser.

I kommunens Reglementet for eldrerådet fremgår det: « Eldrerådet skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeid med saker som er spesielt viktig for elder.» Kommunestyret har vedtatt at de eldres medvirkning skal begrenses til saker som er spesielt viktig for de eldre. Dette er innskrenkende for de eldres muligheter for medvirkning og påvirkning i politiske organer i Lillehammer kommune.

Ordføreren har i denne perioden ikke selv møtt i eldrerådet, og responderte heller ikke da eldrerådet ba om en samtale vedrørende konfliktfylte forhold mellom eldrerådet og kommunedirektøren. Eldrerådet er selvsagt kjent med at ordføreren kan delegere sin møte, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer, og har opplevd varaordførerens jevnlige deltakelse i rådet som positivt. Ordførerens fravær og sterke engasjement mot eldrerådets medvirkningsmuligheter har forsterket et inntrykk av at eldres interesser ikke er spesielt viktig.

Den 7/8-23 oversendte eldrerådet en anmodning om at det ble fremmet et «Råd til kommunestyret å oppheve gjeldende reglement for eldrerådet». Etter eldrerådets vurdering er reglementet lovstridig. Eldrerådet har lovlig rett til å ta opp saker på eget initiativ. I prop 65 L (2016 -2017) fremgår det at: «Eldreråda har ikkje avgjerdsmyndigheit, men kan ta opp saker på eiga hånd og be kommunestyret/fylkestinget om å setje aktuelle saker på dagsordenen.»

Ordføreren utarbeidet sitt eget saksframlegg. Eldrerådets råd ble satt til side som vedlegg. I realiteten hindret ordføreren eldrerådet å kommunisere med kommunestyret. Det er uforståelig at det i saksframlegget i kommunestyresak 58/23 fokuseres på at eldrerådet har fremmet et krav og påberopt seg en myndighet til å fremme en sak for kommunestyret. Det synes oppsiktsvekkende hvordan ordfører har tolket og forvrengt eldrerådets arbeid og tillagt det andre meninger og oppfatninger.

Forut for behandling av ordførerens sak var det oppført et innlegg: orientering om eldrerådets medvirkning. Eldrerådet hadde ikke fått noen forvarsel om dette. Det ville vært naturlig å forvente at eldrerådet kunne bidra i en slik orientering. Måten dette ble gjennomført på kan oppleves som respektløs behandling av de eldres interesser. Kommuneadvokaten begrenset sin orientering til eldrerådets rettslige rammer, og kunne oppfattes som sannhetsvitne for ordførerens tro. Ordføreren dannet et bilde av at eldre kun skal medvirke i saker som bare gjelder de eldre. Eldrerådet skal ikke kunne medvirke i saker som gjelder hele befolkningen.

En medvirkende årsak til at eldrerådene ble lovbestemt var erkjennelsen av at eldre var svakt representert i folkevalgte organer. Jeg håper kommuneadvokaten setter seg grundig inn i, og oppdaterer sin forståelse av eldrerådets rettslige rammer, og at dette formidles til kommunestyret før nytt reglement behandles.

Selvsagt vil eldrerådet og de eldre prioritere sine saker, men eldre er innbyggere av kommunene, og deres interesser må bli hørt når det gjelder saker som berører alle innbyggerne. Det være seg budsjett, byplanlegging, kultur, idrett, byutvikling, nærmiljøtiltak, transport og tilgjengelighet, boligbygging og reguleringssaker, helse, pleie og omsorg, frivillighetspolitikk, og andre aktuelle saker.

De eldre kan vanskelig akseptere at kommunestyret svekker de eldres rett til å få uttrykt sine interesser og behov. Eldrerådets representanter, alderen tatt i betraktning, er på tampen av livets vei. Eldrerådets arbeid skal komme neste generasjon til gode. Det vi si vi arbeider for ordførerens alderdom, men hun forstår det ei.

Tor-Even Heltorp, Lillehammer