I Gausdal Kommune, som i mange norske kommuner, er det store problemer med å få en omsorg for eldre og funksjonshemmede som er god nok for alle, og som tilfredsstiller krav som det norske Storting har vedtatt i saken som kalles "Leve hele livet". Mange kommuner, og særlig de som er "fattige" på sterke industribedrifter, opplever store økonomiske utfordringer med å finne nok midler til eldreomsorgen. En stor del av kommunene har i tillegg en stor andet eldre innbyggere, noe som gjør situasjonen ekstra krevende både for administrasjonen og politikerne i Gausdal kommune, som over flere år har vært i svært presset økonomisk situasjon.

Gausdal kommunes politikere har oppnevnt et råd som kalles "Rådet for eldre og funksjonshemmede", og som navnet sier, skal rådet holde seg orientert angående situasjonen som eldre- og funksjonshemmede opplever i det daglige. Dette skal også omfatte de av innbyggerne som av helsemessige, eller andre grunner bor på eldrehjem eller det vi kaller sykehjem.

Det vi i det daglige kaller for "Eldrerådet" skal også gjøre seg kjent med, og at pasientene som er under omsorg i kommunens institusjoner får den ernæring, den helsemessige og også hygieniske omsorg som vedtatte lover krever. De samme krav gjelder de naturlige og lovmessige krav når det gjelder fysiske og andre aktiviteter, og som gjør at pasientene føler seg ivaretatt og trygge i sine omgivelser.

For å tilfredsstille alle disse lovpålagte krav, og som krever betydelige personell- og økonomiske midler av et trangt kommunebudsjett, vil det lett kunne oppstå uenighet om hvordan midlene skal fordeles og brukes. Og en slik uenighet, eller det vi kan kalle konflikt, det har vi hatt i Gausdal Kommune i lang tid.

Dette kom tydelig fram for oss som har sett og hørt hva som foregikk på siste Web-overførte møte i Eldrerådet 21. september i år. Det gikk så langt at vi som så på "forestillingen", opplevde både kommunedirektør og ordfører i veldig harde ordelag mot eldrerådets leder og medlemmer.

Da er det i virkeligheten oppstått en situasjon der Eldrerådet gir sine råd til formannskap og kommunestyre, mens de blir kritisert av ordfører og kommunedirektør, fordi vedtakene de gjør nødvendigvis vil koste penger.

Bjørn Seielstad sr., Gausdal