Nå ser jeg fram til et fortsatt godt samarbeid med «nye og gamle» politikere fra regionen vår. For årene som kommer innebærer trepartssamarbeidet at NHO og LO, sammen med staten, skal løse store og komplekse samfunnsoppgaver. Sammen skal vi både sikre folk jobb, skape nye jobber og legge til rette for at bedriftene skal kunne bidra til å løse klimautfordringene.

NHO Innlandet har unik innsikt i lokalt næringsliv og vi står klare til å bruke denne innsikten og kompetansen for å sikre en næringspolitikk som er jobbskapende, innovativ og bærekraftig. Målet om å skape 20 000 nye arbeidsplasser i Innlandet fram til 2030 er kanskje hårete, men med optimale rammevilkår for bedriftene er den høyst realistisk.

Det er viktig at Innlandet setter et merkbart fotavtrykk i Stortinget og i regjeringsapparatet. Både blant rådgivere, statssekretærer og statsråder. Politikere fra Innlandet er svært viktige for utviklingen og jobbskapingen i regionen, ikke minst ved at dere kjører fram regionale saker i partiet sentralt og på Stortinget. For vi er også nødt til å ha den nye regjeringen med på laget. Derfor har vi noen punkter som forteller hva som er viktigst for bedriftene i Innlandet at en ny regjering prioriterer:

– Politikk som legger til rette for grønn omstilling

– Kompetansepolitikk som sikrer at folk får riktig utdannelse, gir dem jobb og som bedriftene trenger.

– Ambisjonene i Nasjonal Transportplan (NTP) må følges opp. Da bygger vi felles bo- og arbeidsregioner og sørger for at varene kommer raskt og effektivt til markedene.

– Eksportsatsing som ytterligere åpner opp markedene utenfor Norge. Her er EØS-avtalen helt sentral.

For Innlandet sin del er verdiskapning i biobaserte verdikjeder, landbasert industriutvikling og reiseliv sentralt. Her trenger vi mer enn løfter! Her trenger vi økt satsing slik at målene lar seg gjennomføre. Det er sentralt for bedriftene at politikerne er oppmerksomme og satser der vi allerede har utviklet kompetanse og kunnskap til å hente ut verdiskapning og jobbskaping i årene som kommer.

Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet. Vi mener at regjeringen og Stortinget må sikre at minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund i løpet av 2025.

Det er avgjørende at NTP følges opp og at det sikres tilstrekkelig med midler til Nye Veier for å holde framdrift på strekningene RV4, RV25, E16 og E6 Gudbrandsdalen. Også økt inkludering og tetting av kompetansegapet er viktige satsingsområder for NHO. Vi må sysselsette de som står utenfor arbeidslivet, og da trenger vi gode rammebetingelser for et sunt og produktivt næringsliv.

Neste stortingsperiode starter nå og vi vil gjerne være med på laget for å finne løsninger som kan sikre og fremme fremtidens jobbskapere i Innlandet!

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet