Snart skal over 30.000 barn i Innlandet i gang igjen i barnehage og skole. Dette skaper både glede og usikkerhet for foreldre, barn og ansatte. Både i kommunene, hos Fylkesmannen og i regjeringen jobbes det nå hardt for at barn, foreldre og samfunnet skal komme forsiktig og trygt i gang.

Det er bare seks uker siden koronaen slo til i Innlandet og satte oss på prøve. Usikkerheten overfor den nye trusselen var stor – hvordan kan vi vinne dette slaget, mot en ukjent, stille og usynlig motstander? Svaret ble lokale og etter hvert nasjonale tiltak som grep så kraftig inn i livet vårt at vi ikke trodde det var mulig. Nå ser vi at grepene har virket; fire uker med nedstenging, god hygiene og minimal kontakt mellom oss alle gjør at viruset nå sliter kraftig med å komme seg videre.

Men nedstengningen av samfunnet koster - på mange plan. Prisen er høy for de barna som sårt trenger den omsorgen de får fra trygge voksne i barnehage og skole, omsorg som de mangler hjemme. 20 prosent av barnehage- og skolebarn regnes som sårbare eller utsatte, av ulike grunner.

Det å få gå i barnehage og skole er for alle barn en rettighet, og for oss voksne er det en samfunnskontrakt med neste generasjon. Her får de sosialt felleskap, trygge rammer, læring og utvikling. Derfor er Fylkesmannen glad for at barnehager og skoler nå gradvis åpner, og for at kommunene setter inn store ressurser på å få tilbudene godt i gang. Slik kan også foreldrene bidra mer ute i samfunnet.

De siste ukene har det også vært forsket intenst verden rundt. Internasjonale og nasjonale undersøkelser viser at barn i langt mindre grad enn voksne smittes, og at de barn som blir smittet blir langt mindre syke enn voksne. Smittefare fra barn til voksne vet vi også mer om nå. Frem til slutten av mars, var det i Norge sannsynligvis fire tilfeller der barn hadde smittet voksne, men dette var større barn mellom 12 og 15 år.

Den samme forskningen viser at å ha underliggende, alvorlig sjukdom er en klar risiko i møte med koronaviruset, både for barn og voksne. De som er i risikogruppene, skal beskyttes også i fortsettelsen. Derfor gir veilederen for barnehageoppstart også klare anbefalinger og rettigheter til dem som er i denne gruppen.

Fylkesmannen forstår at foreldre, barn og ansatte kan være bekymret og spente. Da er det viktig å huske at alle de som nå leder oss gjennom krisen, så langt har vært forsiktige – og lagt inn ekstra sikkerhetsmarginer – i tiltakene de har gjort. Kommunene i Innlandet har også håndtert smitterisiko og smitteforbyggende tiltak på en god måte. Covid19-pandemien har siden 10. mars også gitt kommunene og de ansatte styrket smittefaglig innsikt og erfaring som nå blir verdifull i arbeidet med å tilrettelegge for åpning av barnehager og skoler.

Når barna får komme tilbake til sine tilbud, er det de som har fått den friheten som det er rom for i samfunnet nå. Vi andre må fortsatt jobbe hardt sammen for å holde viruset i sjakk. Vi vil understreke behovet for at hver enkelt av oss tar på alvor og fortsetter å følge smittevernrådene med hygiene og håndvask, ikke være sammen i store grupper, holde avstand til hverandre, og være hjemme når vi er syke. Vi som kan, må fortsette med hjemmekontor.

Folket i Innlandet fortjener en stor takk for å ha vært lojale overfor myndighetenes råd. Smitteverntiltakene har virket - fordi folk har sluttet så sterkt opp om dem. Rett før påske hadde rundt 85 prosent av befolkningen endret mange av sine daglige vaner og aktiviteter for å unngå nærkontakt med andre, også familie og venner. Så langt har myndighetenes råd ledet oss godt gjennom et ukjent farvatn. Samspill mellom fagekspertise, politisk skjønn og folks tillit og etterlevelse av tiltakene har fått oss hit. Fylkesmannen har tro på at vi kommer oss fremover med samme oppskrift.

Knut Storberget, fylkesmann og Aasa Gjestvang, avdelingsdirektør for barnehage og opplæring