Opposisjonen hadde et godt budsjettsamarbeid. Etter alle påstander og skriverier om opposisjonens budsjett, er det behov for å komme med noen betraktninger og realiteter selv om andre i opposisjon har besvart kritikken godt.

For Senterpartiet har det vært avgjørende med gjennomslag for å styrke helse/omsorg og skole. Dette har vært prioritert i Senterpartiets budsjett i flere år. Endelig fikk vi dette til. Det er ikke personell nok til å ta seg av pasienter eller pårørende, slik de ønsker. Brukerundersøkelser har vist at flere pleiere har gått hjem med vond samvittighet for ikke å ha tilstrekkelig tid til pasientene. Slike uverdige forhold skal vi ikke ha.

Etter all kritikken fra posisjonen, som jeg mener grenser til det useriøse, var det gledelig å lese innlegget fra hjemmetjenesten om tre faste stillinger, i stedet for innleide vikarer. Dette gir færre ansikter å forholde seg til for pasienten og bedrer kvalitet og kompetanse.

Vi fikk vedtatt at alle avdelinger må ha medarbeidersamtaler hvert år. Dette er svært viktig for de ansatte, både for medbestemmelse og rydde opp i forhold som ikke fungerer.

Med noen flere faste stillinger, er det enklere å gjennomføre heltidskultur, som er en del av kommunens arbeidsgiverpolitikk i tillegg til kompetanse. Til sammen ble det bevilget 9,5 million til helsetjenesten.

Skolen ble prioritert med 4.1 millioner. Skolene driver godt, men for å ivareta alle barn og unge, er det viktig med nok voksne. Vi øremerket midler til bl.a. dysleksivennlig skole og at lærenormen skulle oppfylles.

Kommunen har dette året startet på tre store konseptutredninger for fremtidige behov innen skole, barnehage, helse og omsorg. Utredningene skal politikerne ta stilling til, allerede denne måneden. Resultatene av dette prosjektet, vil uansett smerte, og det er viktig at vi ser på alternative løsninger for nødvendige investeringer.

Senterpartiet og opposisjonen ønsket derfor noe egenkapital ved investeringer, og det ble satt av 6.850 000. Vi startet med en selvfinansieringsgrad på 5 % for å bremse gjeldsgraden for ikke selvfinansierende tiltak på alle investeringer. Gjeldsgraden er i dag på 121 % av inntektene.

Risiko for økt rente i framtiden (dagens rente har vært historisk lav) og ikke minst et betydelig høyere minimumsavdrag, tilsier at Lillehammer kommune må begrense framtidige låneopptak i størst mulig grad.

Rasjonalisering i administrasjonen omfattet IKOMM (IT-tjenester) kommuneadvokat, stab, planleggingsmidler og eiendom, til sammen 4.5 mill. ifølge Kostra-tall i Framsikt, har administrasjonen, styring- og fellesutgifter i Lillehammer, et handlingsrom og potensial på 18 %. Å fjerne midler til frigjøring av tillitsvalgte på grunn av nedtaket, var høyst uvanlig og verken nødvendig eller akseptabelt.

Det ble også bevilget 100.000 for å bedre innsynsløsning for byggesak. Dette var et framlagt ønske fra administrasjonen om ekstra midler for å etablere ordninger med større åpenhet.

Kommunen mottok i desember ca. 28.5 million i innbyggertilskudd, koronakompensasjon og vaksinetilskudd. Revisjonsberetning av overlevert regnskap, gis innen 28. april 2023. Hvor mye som kan settes av til disposisjonsfondet, får vi vite da. Disposisjonsfondets størrelse, bør være minst 10 % av brutto driftsinntekter og er bl.a. buffer for uforutsette hendelser.

Ingunn Haavemoen, gruppeleder Lillehammer Senterparti