Regjeringen har fått evaluert ordningen med fylkesvise mobbeombud. Ordningen med ombud også for banehage og skole er fersk. Evalueringen tyder likevel på at det blir tryggere skole- og barnehagemiljø der ombudet er involvert.

Arbeidet mot mobbing har vært en slags evighetskampanje. Innsatsen har gitt få målbare resultater. Med ulike mellomrom, innimellom beretningene fra voksne som ser tilbake på barndommens mareritt, kommer også historiene fra dagens virkelighet. Det er lett å bli sittende med det inntrykk at lite eller ingenting har gått riktig veg.

Seks prosent av barn og unge opplever at mobbingen preger oppveksten. Samfunnets tiltaksliste har vært av varierende kvalitet. Skolene har fått det tyngste ansvaret for å ordne opp, også i dette. Noen kan vise til gode resultater, men for mange skoler sliter fortsatt med å gjøre skolemiljøet trygt for alle. Dette gjør evalueringen av ordningen med mobbeombud viktig.

Arbeidet mot mobbing har vært en slags evighetskampanje

Ombudene bidrar ifølge evalueringsrapporten til bedre involvering av barn og foreldre i saker som angår psykososialt miljø. Foreldreengasjement er avgjørende. Vi stiller krav og høye forventninger til skolene. Allerede i 2005 fikk norske skoler et omfattende regelverk for hvordan mobbing skal håndteres, og opplæringsloven forplikter rektorer og lærere til å iverksette tiltak.

Det er knapt mulig for skolene å innfri samfunnets forventninger til trygt miljø for alle, uten sterk involvering av foreldre. Hvis mobbeombudene kan bistå foreldre og skole på måter som gjør at foreldre involveres sterkere også i denne delen av barnas oppvekst, bringer det arbeidet mot mobbing i riktig retning.