Privatpersoner bør få oppdatert informasjon fra det offentlige for å vite at de velger seriøse aktører når de skal kjøpe tjenester. Det kan bidra til å redusere arbeidslivskriminalitet.

Skatteetaten og andre offentlige myndigheter sitter på mange relevante opplysninger som kan bidra til mer opplyste beslutninger og redusert arbeidslivskriminalitet.

I april 2019 lanserte Direktoratet for forvalting og ikt (Difi) og Brønnøysundregistrene tjenesten eBevis. eBevis gjør det enkelt å utveksle sanntidsinformasjon mellom norske leverandører og det offentlige. Her får innkjøper tilgang til firmaattest, informasjon om konkurs og regnskap og informasjon om skatte- og merverdiavgiftrestanser – alt samlet i en portal og tilgjengelig digitalt.

Private trenger også kunnskap

eBevis er i dag kun en tjeneste for det offentlige når de skal gjøre innkjøp. Men vi ser et langt større potensial. Forbrukerne, altså privatpersoner som har behov for å kjøpe tjenester som f.eks. håndverkere, vask og flytting, bør også skal få digital tilgang til denne informasjonen. Privatpersoner har liten mulighet til å velge en seriøs tjenesteleverandør med mindre det offentlige deler og tilgjengeliggjør relevant informasjon om leverandører med dem.

Skatteetaten leverer skatteopplysninger til eBevis. Dette er sanntidsopplysninger som sier noe om skatteplikten til firmaet er oppfylt og om de har betalt skatte- og avgiftskrav. Tanken er at også forbrukerne nå skal få se firmaets attest for skatt, få vite om firmaet er registrert i MVA-registeret, leverer a-meldinger og om det skulle være forfalte skatter og avgifter som ikke er betalt. Når også andre offentlige myndigheter deler relevant informasjon fra sin registre, og dette blir samlet og fremstilt på en enkel måte for forbrukerne, blir det tydeligere hvorvidt firmaet oppfyller sine plikter eller ei.

Dokumentasjonen som finnes i eBevis bidrar til å vurdere firmaets seriøsitet. Informasjonen kan være vanskelig å forstå for mange, men én mulighet er å visualisere dette ved å bruke et trafikklys eller smilefjes.

Både forbrukere og næringsliv etterspør kunnskap

Store deler av næringslivet etterspør eBevis slik at privatpersoner kan orientere seg. Konkurransevilkårene for håndverksbransjen blir bedre når det blir synlig hvem som ikke har ordnede forhold. Dette vil være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet og minske handlingsrommet for aktører som ikke følger skatte- og avgiftsreglene. Som skattemyndighet kan vi ikke bekjempe arbeidslivskriminalitet på egenhånd. Vi har behov for medspillere til en felles innsats, og her er forbrukerne viktige. Når du og jeg velger en seriøs leverandør, bidrar vi til at kriminelle og useriøse ikke kan operere fritt i markedet.

Når vi spør forbrukerne hva de ønsker, så sier langt de fleste at de er villige til å bruke noe tid på å undersøke om en leverandør de kjøper tjenester fra driver hvitt. eBevis er et verktøy for å gi forbrukere tilgang til på en enkel og rask måte å finne seriøse leverandører.

Ønsket av regjeringen

Derfor er eBevis for privatpersoner også foreslått i den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet som regjeringen lanserte tidligere i år. Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes, sier regjeringen i sin strategi.

I tillegg til å levere informasjon til eBevis, lager vi også en bestillingsløsning for "Attest for skatt og avgift" i Altinn for firmaene. Her kan de også se hvilke informasjon vi deler om dem. I løsningen kan firmaet også bestille informasjonen, og sende den til en aktuell oppdragsgiver hvis de har behov for det.

Loven må endres

Det må nye lovhjemler til for å hente informasjon fra ulike offentlige etater og sammenstille disse opplysningene dersom eBevis for private blir en realitet. Vi jobber derfor med regelverket og juridiske avklaringer knyttet til deling, hjemler for innhenting og fullmaktsløsninger.

I dette arbeidet setter Skatteetaten hensynet til personvern høyt. Det gjelder alt fra hvordan systemene våre er utviklet, til hvem som har tilgang til hvilken informasjon. Men ved deling av informasjon må det tas forskjellige hensyn for virksomheter og personer.

Det er mer sensitivt å dele opplysninger om personer enn hvordan virksomheter oppfyller sine plikter.

Vi er klar til å levere utfyllende sanntidsinformasjon hvis eBevis til privatpersoner lanseres. Forvaltning av eBevis er lagt til Altinn, og andre offentlige etater må også forplikte seg til å levere relevant informasjon til portalen. Det at offentlige myndigheter kan samordne seg og etablere en felles løsning for deling av informasjon med allmennheten er til alles nytte. Først da kan du og jeg som kjøper håndverkstjenester være sikre på at vi velger en maler, snekker eller rørlegger fra et seriøst firma.