Ser at der er rimelig stor interesse rundt villreinens ve og vel. Den har for lite plass, det er for stor trafikk, det bygges for mange hytter osv. Villreinen er faktisk havnet på den berømte «rødlisten», og søker man på nettet finner man dette: «Bestandsnedgang og press på leveområder gjør at villrein er vurdert til nær truet i Norsk rødliste for arter 2021. Villrein er allerede oppført på den globale rødlista i kategorien VU (vulnerable). Nå har reinen også havnet Norsk rødliste for arter 2021 hvor den er vurdert til nær truet. 24. nov. 2021»

Nå er det jo engang slik at det ikke er kun villreinen av våre ville arter som er rødlistet, bjørn, jerv og gaupe står oppført som sterkt truet, mens ulven får benevnelsen kritisk truet. Disse får ikke like mye verneinteresse som villreinen. Er det fordi de ikke er like viktige? I så fall viktige for hvem, det biologiske mangfoldet, eller menneskets fritidssysler.

Tenk tanken, elgen på rødlisten ...

Tony Vidar Aandahl, Gausdal