I årets senioruke satte eldrerådet i Lillehammer kommune følgende tema på dagsorden: Kommunale helse og omsorgstjenester- utfordringer og framtidig utvikling. Befolkningen, politikere, ansatte og fagorganisasjoner var invitert til dialog med kommunalsjefen og leder av utvalg for helse og velferd.

Tema og møteform var valgt ut fra at eldrerådet over lang tid har registrert, og fått tilbakemeldinger som indikerer at omsorgstilbudet overfor eldre både i helsehuset og i hjemmetjenesten står under sterkt press. Det er flere tilbakemeldinger om budsjettnedskjæringer og hendelser som indikerer at omsorgen har sviktet. I møte ble det gitt beskrivelser som understøtter at dette skjer.

Kommunalsjefen og utvalgsleder påpekte at det er store utfordringer for helse og velferd i Lillehammer kommune. Herunder behovet for, og fremtidig dimensjonering av heldøgns omsorgsplasser.

Geir Bjørke ønsket med sitt innlegg å skape en debatt om utfordringene Lillehammer kommune står overfor innen helse og velferd, herunder reiste han spørsmålet om etablering av et demenssenter.

Når utvalgsleder av helse og velferd inviterer til debatt, ønskes det hjertelig velkommen. Han har lagt et grunnlag, og en bro til noe nytt.

Det haster, og målet må være at byens politikere og ansatte, i dialog med brukerne og deres pårørende raskest mulig får på plass en konkret handlingsplan for kommunens eldreomsorg.

Både innen hjemmetjenestene, ved helsehuset, demensomsorgen, og ikke minst støttetiltak overfor de eldres pårørende.

Eldrerådet har ved flere anledninger påpekt at helse og velferdssektoren ikke tåler flere nedskjæringer. Budsjettet for 2023 må vise et vendepunkt.

Tor-Even Heltorp, Lillehammer