Idrettsbyen Lillehammer er ikke bare en vintersportsby, men også en sommeridrettsby. Ingen annen idrett er i nærheten av å engasjere så mange mennesker som nettopp fotball. Mer enn 2 000 personer spiller fotball og arbeidet som legges ned i klubbene på frivillig basis representerer nærmere 30 årsverk.

Lillehammer Fotballhall AS (LFH) er et selskap eid av Faaberg Fotball. Lillehammer Fotballklubb, Lillehammer Kvinnefotballklubb, Roterud og Vingrom. Øvrige klubber støtter initiativet. Fotballfamilien i Lillehammer har i mange år jobbet for en fotballhall, grunnet betydelige kapasitetsutfordringer. I dag står et samlet fotballmiljø i kommunen sammen om ønsket om å realisere en fotballhall på Stampa.

En fotballhall på Stampa er ikke et elite- eller toppidrettsprosjekt. Det primære fokus er et samlingssted for byens barn og ungdommer, hvor man kan tilby et tilholdssted året rundt, uavhengig av vær og vind. Kapasiteten er i dag sprengt, og banekapasiteten er ikke stor nok til å dekke behovet. En hall vil medføre mer treningstid til byens barn og ungdommer, fordi banen vil være åpen og tilgjengelig året rundt. Dette vil sannsynligvis medføre at flere barn og unge deltar i idretten. For Lillehammer kommune (LK) er dette viktig, både i lys av folkehelse og utenforskap.

En fotballhall vil også være et viktig supplement til allerede eksisterende lokaler i arrangementsbyen Lillehammer. I umiddelbar nærhet har vi ikke bare anlegg i Olympiaparken, men også flere reiselivsbedrifter. En fotballhall kan bidra til viktige kommersielle inntekter og befeste byens renommé som både idretts- og arrangementsby.

Lillehammer kommune eier et areal som kan utnyttes til fellesskapets beste. Ved å stille tomteareal på Stampa til disposisjon til LFH, vil kommunens innbyggere i retur få en ny arena, verdt flere titalls millioner. Dette er et løft som LK ikke har økonomi til å gjøre selv. Banene kan ikke selges kommersielt. LK taper derfor ikke penger ved å stille arealet til disposisjon. LK får dermed verken mer eller mindre penger til lovpålagte tjenester til sine innbyggere. Modellen som nå skisseres er selvsagt grundig vurdert også juridisk. Verken statsstøttereglene, anskaffelsesregelverket eller andre EØS-regler står i veien for prosjektet.

En utbygger vil bygge ytterligere bygningsmasse for å finansiere den betydelige investeringen som må til. Det er selvfølgelig ikke slik at en kommersiell aktør får et sugerør ned i LK sin kommunekasse, ei heller blir en aktør forfordelt av fellesskapets midler. Den aktuelle utbyggeren vil måtte gi tilbake til kommunen og byens innbyggere en fotballhall, til en betydelig verdi. Øvrig bygningsmasse vil være med å finansiere hallen som utbygger må bekoste.

Lillehammer kommune vil fortsatt ha kapteinsbindet og være i hovedrollen når det kommer til en utbygging. Dette skjer gjennom vanlige demokratiske prosesser knyttet til reguleringsendring og hva som LK og politikerne mener at arealet kan fylles med av ulik virksomhet. Å stille et areal til disposisjon, er derfor ikke å gi fra seg kontrollen over Stampa.

Alle i Lillehammer har nå mulighet til å uttale seg om Hallprosjektet. App’n Gi Mening er tilgjengelig for alle som har (mobil-/smart-) telefon. Vi håper flest mulig svarer. Alle svar teller likt, om du er for eller mot prosjektet.

Avslutningsvis minner vi om at en slik utbygging av Stampa medfører flere hundre millioner i investering, med ringvirkninger for lokalt næringsliv. LK har en stor mulighet; byens barn og ungdommer får sårt tiltrengt treningsareal og næringslivet får verdifull aktivitet.

Mads S. Lo, for styret i Lillehammer Fotballhall AS

Stampa - fortsatt idrettens pulserende hjerte?