Gå til sidens hovedinnhold

Etterdønningar etter flommen

Artikkelen er over 2 år gammel

lesarinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ti månader etter flaumen i Skjåk blir Glasopor framleis peika ut som den store stygge ulven for det som fanst att i vassdraga. At flaumen tok med seg fleire hundre rundballar, søppel og store mengder andre forureinande ting, får forbausande lita merksemd.

«Problemet» er at glasopor flyt og er lett synleg. Men produktet i seg sjølv er mindre forureinande enn andre ting flaumen tok med seg, om det i det heile teke er forureinande.

Fylkesmannen har gjeve bedrifta Glasopor i Skjåk pålegg om å rydde opp, og viser til forureiningslova. Her snakkar vi om ei uventa hending, ein flaum av dimensjonar ingen såg føre seg.

Ja, det er et slik vi må ta ansvar og sikre eigen eigedomar, men det er umogleg å ta høgde for ei naturkatastrofe som denne. Difor er det heilt urimeleg å sende rekninga for opprydding til Glasopor.

Det er og grunn til å minne om at Glasopor heilt frå starten har drive verksemda på eit industriområde som Fylkesmannen har sett sitt godkjenningsstempel på. Med andre ord såg heller ikkje Fylkesmannen plasseringa av fabrikken og lagerplassen som utsett for flaum. Men den kom brått og brutalt. Konsekvensane vart enorme.

Etter fleire år med millionunderskot, tok bedrifta nye grep og snudde negative resultat til positive. Bedrifta har planar om å vidareutvikle seg i Skjåk. Men må Glasopor bera kostnadane med opprydding, kan bildet fort endre seg til det negative. Det Glasopor treng nå, er arbeidsro for å kunne utvikle seg vidare i Skjåk. Vi treng desse arbeidsplassane, som betyr mykje for Ottadalen. Transportnæringa inkludert, er det snakk om rundt 30 arbeidsplassar. I tillegg kjem arbeidsplassar knytt til anna tenesteyting.

Etterdønningane etter flaumen 14. og 15. oktober er altså framleis store. Vi må rigge oss for liknande hendingar. I Skjåk har arbeidet gått føre seg kontinuerleg etter flaumen. Berre i vassdraget Skjøle har NVE teke ut bortimot 500.000 kubikkmeter stein og grus. NVE har og starta opprydding i Åstre.

For å sikre Bismo har Skjåk kommune bede om bistand frå NVE. Kommunen har også rigga industriområde med mellombels flaumvoll. Sluttsummen for flaumsikring i Skjåk kjenner vi ikkje, men det er snakk om eit formidabelt beløp.

Rett etter flaumen svara kommunalministeren på spørsmål frå underteikna at inndekning heilt eller delvis skjer gjennom skjønnsmiddelsøknad. Vi håpar at det står ved lag. Dessverre erfarer vi at det tek fortvila lang tid frå søknaden blir sendt til utbetaling skjer.

For 2018 vart det gjennom statsbudsjettet avsett 354 millionar kroner til planlegging og gjennomføring av flaum- og skredsikring. Ifylgje NVE er etterslepet på 2,5 til 3 milliardar kroner. Spriket mellom løyving og behov vil berre auke med dei midlane Regjeringa legg i potten.

Auka løyvingar til førebyggjande sikringsarbeid er nødvendig og lønsamt. Det kostar meir å reparere enn å førebyggje. Dette har eg ved fleire høve teke til orde for, blant anna i møte med Justisministeren, Fylkesberedskapsrådet og Gudbrandsdalstinget. Med dette som bakgrunn vart det gjeve unison uttale frå Gudbrandsdalstinget til fem departement med klårt bodskap om auke løyving til flaum- og skredførebyggjande tiltak.

Det er vidare heilt nødvendig at regjeringa saman med kommunesektoren startar arbeidet med utgreiing av eigen forsikrings- og finansordning til kommunal infrastruktur ved naturskade.