Bakgrunnen for søknaden er påvist observasjon av bjørn, og det er nå nært opp til slipp av sau fra besetninger i nærområdet.

Les også: Odd møtte bjørnen på sykkeltur i Øyerfjellet: – Vi sto og kikket på hverandre

Ikke påvist tap av sau

Miljødirektoratet avslår søknaden etter en vurdering av situasjonen. «Det er ikke påvist tap av sau til bjørn i området, og vi mener det fremdeles er en reell mulighet for at bjørnen vil trekke seg østover og ut av området før store mengder sau slippes i utmarka. Historikken viser at det ofte er tilfelle på denne siden av Gudbrandsdalen. Kun et fåtall bjørneskader på sau ble påvist i Øyer kommune i 2018.» skriver seniorrådgiver i viltseseksjonen i Miljødirektoratet.

Les også: Her blir bjørnen fanget på viltkameraet

Situasjonen kan endre seg

Dersom situasjonen skulle forandre seg vil Miljødirektoratet kunne iverksette fellingstillatelse etter eget tiltak, dersom det er behov for det. Etter 1. juni har Fylkesmannen myndighet til å kunne iverksette skadefelling.

«Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å kontakte Fylkesmannen om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader.» skriver seniorrådgiveren.

Frykter skade på sau

Det ble 21. mai tatt bilde av en bjørn på viltkamera på Nord-Tretten i Øyer kommune. Bildet er sendt Miljødirektoratet fra SNO i Oppland. I Øyer har det blitt sluppet sau og lam på innmarksbeite og de vil i disse dager bli sluppet på utmarksbeite. Bjørnen som er registrert på viltkamera er registrert i et område ikke langt fra landbruksområdene på Nord-Tretten og gårder hvor det er sluppet sau på innmarksbeite og hvor det vil bli sluppet sau i utmarka.

- En bjørn i dette området vil utgjøre et stort skadepotensiale og det søkes med dette som bakgrunn om betinget skadefellingstillatelse. Tall fra beitebruksplanen viser at det innen Øyer Østside beiteområde slippes ca 8000 sauer hvert år. Øyer er i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt – region 3, Oppland, beiteprioritert. Det er derfor viktig at man får tatt ut potensielle skadegjørere så tidlig som mulig og før man får skader på beitedyr. Erfaringer viser at unge bjørner kan utgjøre et betydelig skadepotensiale, sa Sigbjørn Strand, rådgiver skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning ved Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til GD før avslaget kom.