Kong Harald og statsforvalter Knut Storberget kom til Fåvang, for å markere at flomverket som er bygd der fungerte som planlagt, i den store regnværsflommen «Hans» i august. På TV ble det også vist bilde av E6-strekningen utenom tettstedet Fåvang, med Lågen på utsiden og mye flomvann også på innsiden!

Etter den forrige store skadeflommen, Vesleofsen i 1995, kom det ymse forslag om tiltak mot nye slike flommer: Forslag med inngrep i naturen langs Lågen ble møtt med sterke protester fra naturvernere. Disse protestene ble «fulgt opp» med vedtak om fuglefredningsområde ved Tretten, og naturreservat ved Fåvang.

Som «tiltak» mot nye skadeflommer ble det omsider utarbeidet en regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, som har vært til liten nytte så langt: Forslag om utvidelse av utløpet fra Losnavatnet ved Tretten er avvist, og «erstattet» med urealistisk forslag om «flomtunnel» der: Det prosjektet er nok langt hinsides det som er mulig å finansiere!

Flomverket som nå beskytter et relativt lite areal i Fåvang mot oversvømmelser var vel egentlig en «plan B», som måtte gjennomføres fordi det ikke var politisk mulig å senke flomvannsstandene i Losna og Lågen, sør og nord for Fåvang bru: I Ringebu kommune er det fortsatt mye «våtmark» som kunne blitt produktive jordbruksarealer, med senkning av disse flomvannsstandene!

Undertegnede mener at den nevnte planen for Lågen fungerer så dårlig at den bør skrotes, og erstattes med en ny med mye større vekt på håndtering av flommene i dette vassdraget: At Trettenstrykene har status som fuglefredningsområde kan ikke utelukke inngrep i elveløpet der, hvis og når det også etter inngrep blir såpass mye åpent vann vinterstid at fossekall og andre vannfugler fortsatt vil trives der!

Jo Heringstad, Ås