I et leserinnlegg fra Henning Log den 19. januar kommer han nok en gang med en rekke påstander og anklager mot enkeltpersoner og prosessen for samlokalisering av NAV Arbeid og ytelser Hamar og Lillehammer som er direkte feil. Påstandene han kommer med er både ubegrunnede og inneholder uriktige spekulasjoner. Med å komme med alvorlige anklager mot enkelt personer og hentyde til korrupsjon og kameraderi bidrar han ikke bare til å skape en uholdbar situasjon for de han navngir, men han bidrar også til å skape unødvendig uro hos våre medarbeidere.

Vi ønsker med dette å redegjøre for fakta i saken.

Den fremtidige organiseringen av NAV Arbeid og ytelser besluttet i november 2018, noe som innebar blant annet at antall geografiske lokasjoner skulle reduseres fra 24 til 17. En del av dette var en beslutning om at NAV Arbeid og ytelser Innlandet skulle samles under et tak. I tillegg var det et generelt krav om at NAV på lik linje med andre statlige etater skulle effektiviser på eiendomsområdet.

Våre ansatte på Hamar og i Lillehammer har i flere omganger hatt prosesser om hva slags lokaler som var ønsket, hvordan utformingen skulle være og hvilke områder vi skulle lyse ut i. Forhandlingsgruppen som har gjennomført prosessen har hatt lokale representanter samt representasjon fra styringsenheten og direktoratet. Det har vært gjennomført en grundig anskaffelsesprosess.

Eiendomsprosessen i Innlandet har blitt gjennomført i tråd med det regelverk og de rammer som er satt for innleie av lokaler i statlig sektor samt interne rammer forankret i NAV Arbeid og ytelser.

Prosessen rundt inngåelse av ny kontrakt er ferdig hos oss. Saken ble i tråd med retningslinjene i staten oversendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for endelig godkjenning den 1. juli 2022, og vurderingen og godkjenning ble mottatt 8.juli 2022.

Per Morten Svenkerud, Avdelingsdirektør NAV Arbeid og ytelser Innlandet

Er Rudihagen Nav-ansattes halmstrå?