Motorveier er først og fremst et fremkommelighetstiltak, ikke et trafikksikkerhetstiltak. Derfor må vi snakke om vei, og vi må snakke om veivalg. Det synes å herske en oppfatning om at vi må bygge ut store motorveiprosjekter for enhver pris. Nye Veier planlegger smal firefelts motorvei i 110 km/t mellom Moelv og Øyer, forbi Lillehammer gjennom et naturreservat med lovens strengeste vern. En slik vei skal angivelig være lønnsom og trygg. Men hvor lønnsomt er store naturinngrep satt opp mot å spare 2–3 minutter på strekningen fra Vingrom til Øyer, hvor veien uansett fortsetter som tofeltsvei med forbikjøringsfelter videre oppover Gudbrandsdalen? Etablerte næringsaktører i Lillehammer og omegn er i alle fall kritiske.

Den samfunnsøkonomiske nytten er dokumentert negativ på denne strekningen, selv i regjeringens egne økonomiske modeller basert på trafikkmengde, og som ikke engang medregner konsekvensene av naturødeleggelser og klimagassutslipp. Dette vet distriktets politikere. Og hvor sikker er en slik vei, for hva sammenlikner vi med? Det er godt dokumentert at midtdelte veier med utbedret sideterreng reduserer ulykkesrisiko vesentlig, slik det også har vist seg på tidligere utsatte ulykkesstrekninger i vårt distrikt. Antall drepte og hardt skadde i Innlandet er redusert med 73 % i perioden 2000–2019, betegnende nok nettopp i perioden hvor tiltak vi vet reduserer ulykkesrisiko er innført. Faktisk anses tofelts midtdelt vei i 80 km/t for minst like sikker som firefelts motorvei i 110, kort og godt fordi økende fart har innvirkning på ulykkesomfang. Transportøkonomisk institutt konkluderer med at utbygging av motorveier i stor skala i Norge er et lite lønnsomt trafikksikkerhetstiltak. På bakgrunn av trafikkbelastningen i vårt distrikt kan overdimensjonerte veiprosjekter ikke forsvares.

Med gode tilpasninger til nullalternativet kan vi ta kloke, kunnskapsbaserte valg med hensyn til lønnsomhet for næringslivet i byen og distriktet vårt, for sikkerheten til trafikanter på veiene og for trivsel for folk, fisk og fugl. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for midtdelt, sideutbedret og adekvat støyskjermet tofeltsvei i eksisterende trasé gjennom Lillehammer, og beskytte naturreservatet i Lågendeltaet for nok et inngrep. I 2021 er dette naturligvis fullt mulig.

Ane Solstuen og og Ingvild Christensen,
nestleder i planutvalget for Lillehammer MDG og 2. kandidat for Stortinget MDG Oppland valgkrets