Høgskolen i Innlandet ønsker seg inn til sentrum av byen vår. Dette støtter vi selvsagt opp om. Statsbygg kom med en anbefaling om slik flytting allerede i 2020. En flytting vil medføre at høgskolen får sårt tiltrengte, nye, oppgraderte og mere miljøvennlige lokaler enn i dag. En ny bygningsmasse vil dessuten innebære en helt annen og mere effektiv arealbruk enn dagens lokaler tillater. Mange av sentrums ulike lokaler, som ofte står tomme på dagtid, kan fylles med aktiviteter, som for eksempel forelesninger mv. Dette vil igjen kunne medføre redusert arealbehov for et nybygg. Kafèene vil fylles på en bedre måte på dagtid, og med en mere blandet kundegruppe. En større tilstedeværelse vil også ha en svært positiv effekt for byens øvrige næringsliv.

Mange studenter vil få kortere vei til skolen, og vil kunne basere seg på andre transportmidler enn bil. Dette er en stor miljøeffekt. Infrastrukturen i sentrum må tilpasses, og dette klarer vil selvsagt hvis vi vil.

Studenter ønsker å bo og leve i et bysentrum. Dette ønsket vil i mye større grad enn i dag bli innfridd ved en flytting.

Lurhaugens beliggenhet nær knutepunktet skysstasjonen vil være et fremtidig konkurransefortrinn, både for å trekke til oss studenter og kvalifisert undervisningspersonell. Det vil med denne beliggenheten være enklere å bo i andre mjøsbyer, men likevel undervise på Lillehammer. En fremtidig utvikling av området ved skysstasjonen i form av oppføring av bygg til kontorlokaler er i samsvar med Lillehammers ønske om å samle kompetansearbeidsplasser i området ved skysstasjonen, fastslått i vår byplan. Også i dette bildet passer høgskolens flytteplaner perfekt inn.

Fremtidig undervisning vil ikke skje som i gamle dager, med samtlige studenter samlet til enhver tid i et fysisk undervisningslokale. Mange studenter vil studere på fjernbasis, og via andre kanaler enn fysisk oppmøte. Det er neppe grunn til å ha særlig bekymring over at lokalene blir for små. En evt. fremtidig utvidelse kan uansett planlegges ved inngåelse av forhåndsavtaler med aktuelle grunneiere.

Flytting av høgskolen til sentrum er en vinn-vinn-vinn situasjon; først og fremst for høgskolen, som får nye, miljøvennlige og sentralt beliggende lokaler. Dernest for studentene som får bo og leve i sentrum, og med kort vei til skolen og til offentlig transport. Og til slutt for byens innbyggere og næringsliv; tenk hvilket fortrinn det er å ha unge studenter i byen, med det liv og den vitalitet disse skaper. Dere er alle sammen hjertelig velkomne til sentrum!

Kjetil Schonhowd, styreleder Lillehammer Sentrum Drift AS