Forberedt på flom

Av
DEL

AKTUELT
Klimautfordringene vet vi gir mer ekstremvær, periodevis intens nedbør og økt flomfare. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi tar grep for å forebygge og begrense flomskader.

Informasjonen som nå kommer fra NVE tyder på at vi må forberede oss på flom flere steder i Innlandet denne våren. Vi i Innlandet fylkeskommune gjør derfor det vi kan for at vi skal være forberedt på en ny flom. Vi er landets største fylkesvegeier med våre 6872 kilometer. En del av vegene går langs bekker, elver og vann som kan bli flomstore. God beredskap kan hindre større skader på vegene selv om det skulle bli flom, for eksempel er det viktig at stikkrenner og kummer er åpne og at grøftene fungerer som de skal. Derfor har vi bedt entreprenørene som står for drift av fylkesvegene våre om å sørge for at dette er i orden.

Den nye fylkeskommunen forbereder seg nå på å håndtere ei ny krise. Da Helge Thomassen (Pensjonistpartiet) tok opp dette i fylkestingets spørretime onsdag 29. april fikk jeg anledning til å trekke fram andre tiltak vi har iverksatt for å begrense mulige skadevirkninger av en flom:

- Innlandet fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en oversikt over de mest flomutsatte punktene og strekningene på fylkesvegnettet. Informasjonen vil deles med nødetatene i Innlandet så fort den foreligger.

- Arbeidet med å åpne vinterstengte fylkesveger er ferdigstilt. Disse vegene kan fungere som omkjøringsveger i noen tilfeller.

- Krisestab i samferdselsavdelingen følger vårflomsituasjonen tett, og det er etablert et ukentlig møte mellom kriseledelsene i Statens vegvesen og Viken og Innlandet fylkeskommuner, som ivaretar samarbeid ved utfordringer med fremkommelighet, informasjon og prioritering av tiltak.

- Innlandet fylkeskommune tar initiativ til et møte med Statens vegvesen for å avklare mulighetene til å dele på tidligere felles ressurser til bruk for trafikkstyring, -regulering og -informasjon.

- Fylkeskommunen har en beredskap for å rykke ut ved enkelthendelser for å sikre, dokumentere og minske akutte skader på kulturminner.

- Fylkeskommunen har overfor Fylkesmannen pekt på råd og veiledning for planlegging og gjennomføring av skadereduserende tiltak ved flom som følger Lågenplanen - den regionale planen for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.

I tillegg oppfordrer vi alle som har eiendom langs veger som kan være utsatt for flom å rydde. Det kan være å fjerne kvisthauger, trær som har falt ned, ved, høy- og halmbunter og redskap som ligger nær en bekk eller en elv. Slik minsker vi risikoen for at dette blir tatt av vannet og tetter ei stikkrenne eller setter seg fast under en bru og lager en propp.

Sammen jobber vi for å forebygge den neste krisa. Hvis vi vegeiere og dere grunneiere som har eiendom langs flomutsatte veger gjør en innsats i fellesskap, kan vi begrense skadene av en mulig storflom denne våren. Det kan være en svært lønnsom dugnad.

Even Aleksander Hagen , fylkesordfører (Ap) i Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags