For at barn skal kunne oppleve læring og mestring i skolehverdagen, forutsetter det at de trives. Her har foreldre stor påvirkningskraft som viktige rollemodeller for barna.

Barn tilbringer store deler av oppveksten på skolen. Da er det viktig at skolen er et sted barn opplever læring, mestring og trivsel, og der alle elever får oppfylt sin rett til et trygt og godt skolemiljø. Likevel viser Elevundersøkelsen at 5,8 prosent elever i en eller annen form blir mobbet av medelever eller voksne på skolen, og at andelen som mobbes digitalt øker.

Skal vi klare å skape et godt klassemiljø, er det behov for en helhetlig innsats fra elevene og skolen, men også fra foreldrene. Elevene vi snakker med når vi er ute på skolebesøk forteller at de ønsker seg foreldre som bryr seg mer, og som tar ansvar for å stoppe mobbing.

Hvordan være en god rollemodell? Redd Barna har flere råd. For heldigvis er det slik at alle foreldre kan gjøre mye for at elevgruppen i klassen skal få det fint sammen. Å være inkluderende, og oppfordre barnet ditt til å leke og finne på hyggelige ting med flere i klassen, er en god start. Men vær der også for ditt eget barn ved å være en trygg, nysgjerrig og tillitsfull voksen, som lytter og tar barnet ditt på alvor. Hvis barn blir møtt på denne måten, vil de oppleve det som enklere si ifra dersom de opplever ubehagelige hendelser.

Vårt neste råd er at du kan engasjere deg i hva som skjer i klassen, og gjøre en innsats for å bli kjent med de andre foreldrene. Samarbeid med andre foreldre og inviter hele klassen til felles aktiviteter i nærområdet. Oppdager du at det skjer konflikter, utestengelse eller mobbing i klassen, må du gripe inn. Si imot baksnakking og stygge kommentarer, og vær tydelig overfor ditt eget barn dersom du hører at barnet sier noe sårende eller diskriminerende. Sett dere ned og snakk om hva ordene faktisk betyr, da vil kanskje barnet skjønne selv at det ikke er noe fint å si.

Det viktigste rådet vi kan gi, er at du aldri må glemme hva som skjer på nett og mobil. Bry deg like mye om hvordan barnet ditt har det på sosiale medier og i spill. Utestengelse og mobbing på nett, er ofte mer skjult for oss voksne, men det betyr ikke at det ikke forekommer. Derfor er det ekstra viktig at du lærer barna å være inkluderende og hyggelig mot medelever i spill og sosiale medier. Be barna si ifra dersom noen i klassen holdes utenfor gang på gang, eller om de opplever noe ubehagelig.

Mobbing mellom barn er voksnes ansvar å stoppe. Alle som arbeider på skolen må følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Men uten foreldrene på banen, blir dette fort en umulig oppgave. Derfor må vi som foreldre være gode rollemodeller.

Vi er klar over at pandemien har satt kjepper i hjulene på foreldresamarbeidet i skolen, og stoppet hele klasser fra å møtes over lengre tid. Derfor er det nå et stort behov for å sette av tid på foreldremøtene til å snakke om hvordan foreldrene sammen kan bidra til et godt klassemiljø, og hvilke utfordringer de bør løse framover i samarbeid med elevene og skolen. Dette har Redd Barna lagt vekt på i “Rollemodeller mot mobbing i barneskolen”, som består av fem filmer og tilhørende diskusjonskort som vi håper at vil bidra til gode samtaler i foreldregruppa.

Anne Elin Kleva, skolerådgiver, Redd Barna