Gå til sidens hovedinnhold

Formelle feil, ordfører Trosholmen?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Sak 1: Arbeidsutvalg

Lillehammer formannskap (flertallet) vedtok i møte 19. november å opprette et utvalg som har som mandat:

1. I medhold av kommunelovens § 5-1 jf § 5-6 tredje ledd, oppretter Formannskapet et arbeidsutvalg for budsjett og omstillingsarbeid for perioden 19.11.2019 og ut valgperioden. Utvalgets mandat er med utgangspunkt i Lillehammer kommunes reelle økonomiske situasjon å drøfte og evt utarbeide forslag til tiltak for omstillingsarbeid i budsjett og økonomiplanen.

Det er ikke noen stor hemmelighet at Høyre og andre partier i opposisjonen er undrende til hva dette arbeidsutvalget skal gjøre, og har stemt mot opprettelsen. Kommuneloven er klar på at det er formannskapet som er kommunens økonomiutvalg. Hvorfor trenger vi da et ytterligere utvalg til å gjøre samme jobb? Når vi har ønsket større involvering, gjelder det hele kommunestyrets involvering på et tidligere tidspunkt i året. Ikke at vi skal ha et utvalg hvor posisjonen tilsynelatende skal søke å ”røyke ut” mest mulig av hva opposisjonen tenker å foreslå.

Kommuneloven har klare bestemmelser om hvem som kan opprette utvalg og arbeidsutvalg. Slik jeg leser kommuneloven kan formannskapet opprette et arbeidsutvalg, slike utvalg kan bestå kun av medlemmer fra formannskapet. Men i dette tilfelle oppretter formannskapet et arbeidsutvalg bestående av flere enn medlemmene i formannskapet.
Jeg oppfatter det slik at det arbeidsutvalget flertallet i formannskapet har opprettet, valgt medlemmer til og fastlagt mandat for, er i strid med Kommuneloven.

For å være forsiktig, spør jeg ordføreren om min vurdering ovenfor er riktig.

Sak 2: Budsjettprosess

I formannskapet 19. november fremmet Høyre forslag om å sende kommunedirektørens forslag til budsjett 2020 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2020 – 2023 tilbake til direktøren. Begrunnelsen, som også var uttalt i direktørens forslag, var at det ikke var bæredyktig, og på et detaljeringsnivå som gjør det umulig for oss folkevalgte til å gå inn i en forsvarlig prosess med endringer.

Formannskapet (flertallet) vedtok å legge kommunedirektørens forslag ut på høring i to uker, fra 19. november til 3. desember. Kommuneloven er klar på at det er formannskapets forslag som skal legges ut på høring.

Spørsmål 1 til ordfører:

Er det slik at formannskapets flertall støtter kommunedirektørens forslag, og at det er dette dere ønsker at innbyggere, brukerorganisasjoner, andre organisasjoner og næringsorganisasjoner skal ta stilling til og gjøre innspill til?

Spørsmål 2:

Når formannskapet skal behandle budsjett og økonomiplan 3. desember, er det da kommunedirektørens forslag og innkomne høringsuttaler som er grunnlaget for behandlingen?

Det er grunn til å anta at det vil komme mange nye forslag under behandlingen i formannskapets møte 3. desember. Dersom disse i vesentlig grad avviker fra kommunedirektørens forslag, og høringsdokumentet, vil innbyggere og andre være avskåret fra å gi uttale til det som går som formannskapets forslag til kommunestyret.

Spørsmål 3:

Er dette i tråd med kommuneloven og åpne demokratiske prosesser?

Bjørgulv Noraberg, kommunestyrerepr. (H), Lillehammer