Vi presenterer herved 20 forslag til miljøtiltak for å kompensere for ny E6-bru, og som er bredt innrettet mot alle artsgrupper, naturtyper og bruksinteresser i Lågendeltaet:

1. Restaurering av Gausadeltaet og inkludering i Lågendeltaet naturreservat vil styrke områdets opprinnelige naturverdier.

2. Omlegging av 3 kraftlinjer med kabler i ulik høyde inn i brukroppen til ny E6-bru ved Våløya vil redusere fuglekollisjoner.

3. Gjenåpning av flomvannsløpene gjennom Jørstadmovollene vil kunne gjenskape naturlignende forhold og leveområder for fisk, vanninsekter, fugl, viltarter og vegetasjon.

4. Utvidelse av tidsperiode for ferdselsforbud i reservatets kjerneområde, for eksempel fra 1. april til 20. mai.

5. Miljøfartsgrense på 40 km/t om natten mellom Mosodden og Øyresvika i samme periode, da det er mye trekkfugler omkring Lillehammerbrua.

6. Forbudsskilt med «gjennomkjøring forbudt for tyngre kjøretøy» på «gamle-E6» vil redusere «flukt» fra ny E6.

7. Miljøfartsgrense på 60 km/t resten av året på samme strekning vil gi samme effekt.

8. Omlegging av belyst gangsti fra Korgen til Strandpromenaden, slik at den legges nærmere riksvegen og med økt avstand til deltaet.

9. Etablere tettere kantvegetasjon langs dagens belyste gangsti mellom Korgen og Strandtorget, og i strandsona ved Strandpromenaden, slik at fuglelivet i deltaet skjermes for folk, hunder og aktiviteter mens det er ferdselsforbud.

10. Tilrettelegginger for viltpassasjer til/fra Lågendeltaet, spesielt på strekningen fra Fåberg og opp mot Hunderfossen. Dette gjøres ved å etablere flere viltover- og underganger.

11. Tilrettelegginger for trekkfugl mot østsiden av deltaet ved etablering av små øyer og holmer. Dette vil øke arealet som fuglene kan føle trygghet og beskyttelse mot trafikkstøy og folkeliv.

12. Etablering av gyteplasser for krøkle i deltaet ved utlegging av egnet gytegrus. Dette vil kompensere for eventuelle ødeleggelser fra nye veifyllinger langs Mjøsas strandsone.

13. Fjerne de gamle betongfundamentene ved Tråsetstranda som ble brukt til den midlertidige brua til grusbankene i deltaet. Disse utgjør både en fare for båtliv og oppfattes som skjemmende landskapselementer.

14. Legge inn flere og større kulverter mellom Rundtomevja og Lågen ved Fåberg, i tillegg til habitatforbedringer inne i evja. Dette vil forbedre gyte- og oppvekstområder for typiske fiskearter for et elvedelta.

15. Lys- og støyskjerming på dagens og fremtidig E6-bru, inkludert veitraseen mellom Øyre og Mosodden.

16. Etablering av krattskogsområder for hekking, skjul og matsøk for lokale småfuglarter på flere steder langs hele deltaet.

17. Etablering av blomsterenger for pollinerende insektfauna på de flate friluftsområdene på østsiden av deltaet. Disse kan anlegges mellom de omlagte stinettverkene, og vil i tillegg bli et fint landskapsbilde. Belysning av stiene bør slås av om natten og i hele sommerhalvåret.

18. Montere visuelle markører på alle øvrige høyspent- og andre linjestrekk som krysser over reservatets øvre deler vil redusere fuglekollisjoner.

19. Restaurere nedre deler av bekkene Bæla og Skurva som renner ut i deltaet. Etablering av kantvegetasjon og andre tiltak vil både forbedre insekt- og fuglefauna, leveområder for fisk, ferdselskorridorer for vilt, og gi et mer naturlig landskapsinntrykk.

20. Tilrettelegging for turgåing og friluftsliv med informasjon om Lågendeltaets historie, naturreservatet, Lillehammer bys utvikling og behovet for spesielle miljøhensyn.

Morten Kraabøl, Jon Opheim, Helge Gjerde, Asle Birkeland, Stian Berge, Fåberg, Øyer og Lillehammer