Gå til sidens hovedinnhold

Fortetting i sentrum er nødvendig

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hilde Jorunn Hoven, kommunestyrerepresentant for Sp, hevder i GD den 4. desember at fortettingeni Lillehammer har gått for langt. Hun begrunner dette med at befolkningsveksten i Lillehammer er mindre enn antatt. I snitt har befolkningen økt med rundt 200 personer pr. år de siste 10 åra. Med litt over 2 personer pr. husstand, vil dette bare gi behov for rundt 90 nye boliger pr. år. Følgelig mener Hoven at fortettingen er unødvendig. Men dette er ikke riktig.

Hoven later til å mene at behovet for nye boliger utelukkende skapes av innflytting til byen. Det er helt feil. Økt folketall er bare en av flere faktorer som påvirker boligbehovet. Bare omtrent en tredel av boligbehovet kan tilskrives tilflytting til byen, andelen vil variere avhengig av om det er familier eller enkeltpersoner som flytter hit. Til Lillehammer flytter mange barnefamilier fordi prisene på gode familieboliger i Oslo-området er veldig høye.

Den andre tredelen av boligbehovet kan forklares med økt areal pr. person. Vi har gradvis bygget oss ut av etterkrigstidas trangboddhet. Tidligere kunne barnerike familier bo i relativt små rekkehus, nå (2018) bor en gjennomsnittlig barnefamilie med to barn på 140 m². I 1980 var gjennomsnittlig boligareal pr. person 36 m², i 2006 var det økt til 53 m² pr. person. Riktig nok har det sunket litt de siste åra, men det skyldes i hovedsak økt utbygging av mange små leiligheter i storbyene, og påvirker i liten grad Lillehammer. Økt arealbehov pr. person fører til økt behov for boligareal.

Den siste tredelen kommer fra behovet for bedre standard på boligen. Mange av de gamle boligene på Lillehammer er gamle trehus med lite eller ingen isolasjon. Elektriske anlegg er ofte mangelfulle, vann og avløp er gammelt og utdatert. Driftskostnadene kan være høye.

55 % av pensjonister på landsbasis ønsker å flytte til en moderne leilighet ifølge tall fra SSB gjengitt i Aftenposten 21.05.2018. Det er ingen grunn til å tro at tallet er noe lavere her i byen.

Det er altså tilflytting, økt areal pr. person og økt standard som til sammen skaper behovet for nye boliger. Med en gjennomsnittlig økning i folketallet på ca. 200 personer pr. år, gir det alene behov for rundt 90 nye boliger. Men de to andre faktorene, økt areal pr. person og økt standard, genererer hver for seg et omtrent like stort behov. Totalt bør det derfor bygges rundt 270 boliger pr. år for å møte etterspørselen. Årlige svingninger i tilflyttingen til byen bør ikke være dimensjonerende for antall nye boliger, da det kan ta flere år fra en utbygging planlegges til boligene står ferdig.

Størsteparten av nye boliger bør bygges sentralt i byen, som fortetting i sentrum. Det gir god utnyttelse av sentrale tomter, lite transportbehov og flere mennesker i sentrum. Alternativet er en spredt by med store transportbehov, dyr infrastruktur (vei, vann og avløp, fiber, renovasjon osv.) og nedbygging av dyrka mark. Det er lite bærekraftig og bringer oss ikke nærmere klimamålene. Fortetting er et godt klimatiltak.

Det er forunderlig at Hoven og Senterpartiet ikke er mer opptatt av å bruke sentrale tomter til nye boliger for å unngå en videre nedbygging av verdifull matjord. Fortetting i sentrum er nødvendig for å møte behovet for nye boliger. Så må gjerne Hoven og andre mene at f.eks. Mesna-senteret er blitt en etasje eller to for høyt, men det er en helt annen diskusjon.

Gunnar Linderud, Lillehammer, sivilarkitekt MNAL