Silje Myhre Amundsen fra Senterpartiet i Ringebu er en av flere som ønsker å bevare skoler og jeg støtter mye av synspunktene som er beskrevet i media.

Ringebu kommune har startet et arbeid med en skolebruksanalyse der målet er å få belyst dagens skolestruktur med oversikt over bygningsmassen og de tekniske standardene for våre skoleanlegg. Fremtidige elevtall og elevprognoser er også en del av utredningen. Det registreres samtidig at det er viktig for noen å kalle dette en skolestrukturdebatt, og det er IKKE Ringebu Arbeiderparti sitt mål. Målet må være å gi kommunestyret og kommunen som helhet et beslutningsgrunnlag om hvordan vi skal innrette skolene for framtidas behov uavhengig av en lokaliseringsdebatt.

Gode skolemiljø fremmer trivsel og læring, og jeg er sikker på at våre skoler bidrar sterkt til å styrke sosiale relasjoner med akademisk kunnskap iht. opplæringsloven. Skolene er og blir viktig for framtidige generasjoner, og det handler om barn og unge som trenger forutsigbarhet med gode pedagogiske forutsetninger i årene fremover. Vi er avhengige av å gi våre barn og unge en best mulig start på livet, og vi må unngå å starte med en stedsutviklingsdiskusjon selv om lokalpatriotisme og følelser kan styre mye. I denne prosessen må vi lytte til erfaringer fra andre kommuner om hvordan elevene og læringssituasjonene fungerer og hvordan kunnskap innhentes, men vi må unngå at det starter med en lokaliseringsdebatt.

Økonomi er viktig: Ringebu kommune har i de to siste kommunestyreperiodene fra 2015 og fram til i dag nesten tre doblet sitt disposisjonsfond fra ca. kr 45 Mill I 2015 til ca. kr 120 Mill i 2022 (inkl. midlene i som ble brukt i Brekkebakken). Sterk økonomistyring, tverrpolitisk enighet og et samlet kommunestyre er en forutsetning for å lykkes. De gode økonomiske resultatene og et svært godt samarbeid med administrasjon førte til at politikerne kunne bevilge penger med raske prosesser for å få flere nye kommunale barnehageplasser i både Ringebu og Fåvang. Rehabiliteringen av Brekkebakken er også et resultat av god økonomistyring, der 15 Mill ble brukt fra disposisjonsfondet.

Som ordfører og AP sin ordførerkandidat 2023–2027 så kan jeg kan love bekymrede foreldre og Silje Myhre Amundsen som engasjert mor, lokalpolitiker og styremedlem i SP, at Ringebu Arbeiderparti programfester for neste kommunestyreperiode (2023 -2027) at det fortsatt skal være barneskoler i både Ringebu og Fåvang. Da legger vi den ballen død! Så får vi håpe at Senterpartiet er med og bidrar til ett bredt flertall for den saken.

Arne Fossmo, Ringebu, ordfører (AP)