Gå til sidens hovedinnhold

Fritt skolevalg - men ikke for alle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kunn­skaps­mi­nis­ter Guri Mel­by har sig­na­li­sert at re­gje­rin­gen vil på­leg­ge fyl­ke­ne fritt sko­le­valg fra og med høs­ten 2022. Det­te til tross for mas­si­ve pro­tes­ter i hø­rings­run­den fra NHO, LO, Ut­dan­nings­for­bun­det, Elev­or­ga­ni­sa­sjo­nen, Norsk lek­tor­lag, Sko­le­le­der­for­bun­det, fle­re fyl­ker der­iblant Inn­lan­det m.fl.

På over­ord­net nivå bør fyl­ke­ne få be­stem­me inn­taks­form selv, gitt ulik geo­gra­fi og uli­ke ut­ford­rin­ger, og ikke bli på­lagt fritt sko­le­valg som i den­ne sam­men­heng.

«Fritt sko­le­valg», hvor enn fritt og for­nuf­tig det hø­res ut som, er imid­ler­tid ikke «fritt sko­le­valg» for alle. Fritt sko­le­valg vil lett ska­pe A- og B-sko­ler og ele­ver med dår­li­ge­re kon­kur­ran­se­grunn­lag vil fort bli for­trengt fra sin nær­mes­te sko­le og der­med kan­skje måt­te bus­se langt el­ler måt­te bo på hy­bel. For man­ge 16-18 år­in­ger kan hy­bel­til­væ­rel­se være en ri­si­ko­fak­tor når det gjel­der å full­fø­re vi­de­re­gå­en­de ut­dan­ning.

I stør­re byer som Oslo ser en sterk et­nisk og so­sio­øko­no­misk seg­re­ge­ring blant sko­le­ne som føl­ge av fritt sko­le­valg. Fritt sko­le­valg kan der­med fort mot­vir­ke et mer in­klu­de­ren­de sam­funn. Slike ut­vik­lings­trekk har­mo­ne­rer dår­lig med tverr­sek­to­ri­el­le læ­re­plan­mål i Fagfornyelsen om blant an­net bæ­re­kraf­tig ut­vik­ling og med­bor­ger­skap.

Nær­sko­le­prin­sip­pet gir flest mu­lig ele­ver for­ut­sig­bar­het om at de kan få gå på den sko­len de har i sin nær­het, utfra de­fi­ner­te kri­te­ri­er, og det­te inn­taks­prin­sip­pet ska­per mer for­ut­sig­bar­het for sko­le­struk­tur og til­buds­struk­tur, sær­lig med hen­syn til di­men­sjo­ne­ring av yr­kes­fag som til­bys utfra kom­pe­tan­se­be­hov i lo­kalt ar­beids­liv. Med elev­talls­ned­gang i Inn­lan­det i åre­ne fram­over, vil åp­ning for fritt sko­le­valg yt­ter­li­ge­re kun­ne svek­ke ek­si­stens­grunn­lag og til­buds­struk­tur for fle­re av våre vi­de­re­gå­en­de sko­ler, noe som igjen kan gi mer bus­sing el­ler hy­bel­til­væ­rel­se for en del ele­ver.

Be­hov for fritt å kun­ne vel­ge sko­le på grunn av mob­bing el­ler and­re om­sten­dig­he­ter er ofte truk­ket fram som be­grun­nel­se for fritt sko­le­valg. Men inn­tak et­ter nær­sko­le­prin­sip­pet kan ha dis­pen­sa­sjons­mu­lig­he­ter som fan­ger opp nett­opp slike be­hov. I Inn­lan­det kan det iføl­ge inn­taks­for­skrift gis dis­pen­sa­sjon på grunn­lag av pe­da­go­gis­ke, me­di­sins­ke el­ler so­si­a­le for­hold. Det kan også dis­pen­se­res utfra be­hov for spe­si­el­le fag­li­ge for­dyp­nin­ger in­nen id­retts­fag el­ler re­al­fag.

Om fritt sko­le­valg blir ob­li­ga­to­risk høs­ten 2022 gjen­står li­ke­vel å se. Hvis det blir re­gje­rings­skif­te så blir pla­ne­ne om fritt sko­le­valg tem­me­lig sik­kert skro­tet!

Mari Gjest­vang, ut­valgs­le­der for ut­dan­ning i Inn­lan­det fyl­kes­kom­mu­ne