Frivillighetsbyen Lillehammer er avhengig av frivillighet. Vi har mye nasjonalt og regionalt som skjer innen idrett og kultur som er kjent for folk flest. Vi har også kjente organisasjoner som Røde Kors og Kirkens SOS som bidrar med blant annet beredskap og hjelper sårbare mennesker. Vi har også hundrevis av engasjerte foreldre i ulike idrettslag og andre foreninger som betyr en forskjell.

Ut over aktivitetene til lag og foreninger som er avhengig av frivillige for å gjennomføres så skaper frivilligheten sosiale møteplasser, tilhørighet, identitet og tillit. Disse og en rekke andre merverdier ved frivillighet er nøkkelen til at kommunen kan få til mye på områder som bl.a. inkludering, folkehelse, ensomhet og utenforskap.

Frivillig aktivitet har en positiv effekt for livskvaliteten, for eksempel trivsel, og for deltakelse i arbeidslivet. Det finnes også forskning som viser at det frivillig engasjement øker hvis det offentlige er gode tilretteleggere.

Vi ønsker å tilrettelegge for frivillighet gjennom en frivillighetspolitikk og med den ha mer dialog med bredden av frivilligheten lokalt.

Gjennom god og bred dialog kan vi få innspill til innholdet i frivillighetspolitikken som kan bidra til å:

* gjøre det enklere for organisasjoner å søke om penger.
* bidra til synliggjøring av organisasjoner for å gi økt rekruttering.
* legge til rette for årlige møteplasser der kommunen og organisasjoner kan diskutere utfordringer og behov.
* sørge for større tilgang på rimelige eller gratis lokaler/arenaer.

Vi må ha en aktiv og tydelig frivillighetspolitikk. Vi må anerkjenne frivillighet. Vi må hylle alle våre frivillige. Frivillighet er limet i samfunnet vårt. Frivillighet skaper verdifulle nettverk, integrering og ikke minst er frivillighet folkehelse.

En økende andel pensjonister i befolkningen, utgjør en stor seniorkraft og det betyr flere potensielle frivillige blant denne økende andelen i befolkningen.

Frivillige og ideelle organisasjoner skaper møteplasser, identitet og tilhørighet for folk fra alle lag i samfunnet.

Vi vil legge til rette for økt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner. Vi vil styrke frivilligheten for å gi gode tilbud til innbyggerne gjennom hele livet.

Vi vil jobbe for at det skal være enkelt å bli frivillig, synliggjøre mulighetene og anerkjenne alle frivillige.

Vi ønsker alle velkommen inn i frivilligheten i byen vår.


Espen Østvold Rølla, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Ap)