E6 i Gudbrandsdalen, en av landets viktigste veger, står halvgjort. Vi mener at Stortinget har holdt oss alle for narr. Vi ble lovet sammenhengende utbygging, men høyreregjeringa prioriterte ikke ei slik framdrift. Realiteten er at vi sitter med en halvferdig veg som vi betaler full pris for.

Etter vel to år med bompenger mellom Frya og Sjoa er inntektene lavere enn det som ble lagt til grunn i stortingsbehandlinga, og basert på nye forutsetninger blir Oppland fylkeskommune utfordra på å øke takstene. Det skyldes at trafikken gjennom de fire bommene på ny E6 er mindre enn forutsatt og at den er større gjennom de to bommene på lokalvegen.

Bompengeproposisjonen gjelder Frya-Sjoa, men den omtaler også Ringebu-Frya og Sjoa-Otta. Det legges til grunn at når hele vegen er ferdigbygd, skal det etableres bom på E6 på hver av disse to strekningene. Det forutsettes videre at innkrevinga utjevnes med lik takst på de seks bommene på ny E6. Med full statlig finansiering av etappe 2 slik vi ble lovet, betyr det i praksis at takstene i dagens fire bomstasjoner skulle vært redusert. Samla takst for strekninga Ringebu-Otta, som er på ca. 100 kroner, ville da blitt fordelt på 55 kilometer, i stedet for på dagens 33 kilometer. Kostnaden for å kjøre Ringebu-Otta ville vært den samme, men utgiftene på delstrekninger, for eksempel mellom Vinstra og Kvam, ville blitt redusert med 40 prosent(!)

Det er derfor god grunn til å tro at med en sammenhengende utbygging av etappe 1 og 2 ville det vært mer trafikk på E6 og mindre på lokalvegen. Jeg understreker at det ikke er meninga at lokalbefolkninga skal kjøre omveger for å benytte ny E6, men det er viktig for trafikksikkerheten at tungtransport og gjennomfartstrafikk kjører på nyvegen. Oppland fylkeskommune har garantiansvaret for at vegen blir nedbetalt, og er i realiteten statens gissel i denne saken. Det statlige tillitsbruddet blir overlatt til fylket å løse. Derfor er vi svært lite fornøyde med at premissene er endra undervegs.

Det er viktig at vi nå ser vegutbygginga i Gudbrandsdalen under ett, og at vi får på plass en finansiering som både sikrer nedbetaling og som lokalbefolkninga kan leve med. Sammen med ordførerne langs E6 møtte jeg ledelsen i Nye Veier AS onsdag 27. februar. Vi forventer å få det vi betaler for. Derfor jobber vi for rask framdrift, og at vi får nødvendige bevilgninger til å bygge ferdig E6 i Gudbrandsdalen.