I Norge utgjør fylkesvegene omlag 50 prosent av det totale vegnettet. Riksvegene utgjør 12 prosent. Likevel går bare 20 prosent av de nasjonale samferdselsmidlene til fylkesveger. Innlandet har omlag 6900 km med fylkesveg. Det innebærer at innbyggerne i hele fylket er avhengige av et velfungerende fylkesvegnett. En stor andel av dette vegnettet har forfalt til et nivå som ikke lenger er forsvarlig.

Forskjellen mellom bevilgninger til riksveger og fylkesveger er så stor at det er åpenbart at den store standardforskjellen representerer en alvorlig risiko. «Alle» unntatt regjeringen tar til ordet for å ta grep om utfordringene. Det bekymrer oss i Innlandet, med god grunn. Dette underbygges også av flere rapporter de senere årene.

De aller fleste av oss benytter seg av fylkesveger for å komme på jobb, besøke venner og familie, eller for å frakte varer og tjenester. Men som vi ser så forfaller fylkesvegene våre fortere enn vi klarer å reparere dem. Utviklingen viser at standarden på riksveger er hevet betraktelig, mens fylkesveger blir hengende etter. Næringslivet vårt lider under dette, spesielt i distriktene. Dårlige og usikre veger gjør det dyrere og vanskeligere å få varer og tjenester dit det skal.

Statens Vegvesen la i juni 2018 fram en risikovurdering som viser at det er 67 prosent høyere risiko for å omkomme eller bli hardt skadd i vegtrafikken på fylkesveger enn riksveger. Dette ble forsterket av en fersk analyse nå i 2019. Statens vegvesen, Region øst har undersøkt trafikkulykker med drepte og hardt skadde de siste fem årene i vegregionen (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold). Gjennomgangen viser at det var flest drepte på riksvegene i Hedmark og Oppland, mens det var flest trafikkulykker med hardt skadde på fylkesvegnettet.

Som samfunn har vi ikke råd til å la være å ta tak i arbeidet med vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger. Det understøttes av utallige rapporter og varsko fra et bredt spekter av aktører fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, til faginstanser og ideelle virksomheter. Fylkesvegene er også helt avgjørende for å beholde og videreutvikle grendesamfunn i hele innlandet. Samtidig er miljøgevinsten betydelig.

Dette er en nasjonal utfordring som vi opplever at regjeringa ikke tar på alvor. 

Innlandet Ap er bekymret for utviklinga, og det blir ikke bedre av at styringspartiene signaliserer at de vil kutte bevilgningene ytterligere de neste årene. Vi kan ikke lenger akseptere en slik utvikling.

Innlandet Ap fremmer derfor et eget forslag på Arbeiderpartiets landsmøte der vi krever at fylkesvegene må prioriteres gjennom et eget nasjonalt vedlikeholdsprogram for fylkesveger.