Når regjeringen i forrige uke kom med en strategi for barnehagene våre så ber de private barnehager bidra mer. Regjeringen er avhengig av hjelp for å nå kompetansemål i barnehagene.

Partiet Sentrum mener det er viktig med økt kvalitet i barnehagen og lavest mulig pris. Det er derfor viktig å behandle barnehagene likt og gi forutsigbare rammebetingelser.

Her har regjeringen akkurat erklært å kaste de private barnehagene under bussen og innføre kutt, også kommer de nå og ber de om hjelp?

Hva med en tilnærming der man forstår at lokalsamfunn er avhengig av barnehager med ulik drift, både kommunalt drevet, foreldreeide, stiftelser, ideelle barnehager med mer? Der alle disse gis forutsigbare rammer og kvalitet i hverdagen?

Partiet Sentrum mener det er viktigst at kvaliteten i barnehagen er god, ikke om den er kommunal eller privat.

Alle barnehagene våre gir det beste tilbudet de kan i dag innenfor rammene de er gitt. Skal man få mer tilbake igjen må rammene økes.

Det vi helt konkret kan gjøre for å få flere med utdannelse inn i barnehagene og videreutdanne flere, er å få tilført ressurser. En lærling teller ikke som en del av grunnbemanningen som må være der. Ikke alle barnehager har råd til å ta til seg lærlinger, selv om vi har behov for flere lærlingplasser.

Det er viktig med flere lærlingplasser for å nå målet om økt kompetanse. Flere private barnehager har anledning til å ta inn en slik ressurs hvis man får midler tilført, forutsigbare rammer og langsiktighet. En hver barnehage med lærling erfarer en stor verdi, gjennom flere voksne til stede, mer mulighet for tur og aktivitet og mindre sårbarhet ved sykdom.

Barnehagene tar samfunnsansvaret det er å ta inn lærlinger, hvis de vet at de har forutsigbare økonomiske rammer. 4 av 10 private barnehager gikk med underskudd i 2021.

Uten de private barnehagene ville vi hatt stor mangel på barnehageplasser i Lillehammer. 42 % av barna våre går i kommunale barnehager (546 barn) og 58% går under fellesbetegnelsen private barnehager (746 barn).

Det er er en maksimal pris man betaler for en barnehageplass. Det er altså ikke noe dyrere å gå i privat barnehage enn offentlig barnehage. At prisene på barnehage skal holdes lavest mulig er vi helt enige i.

Partiet Sentrum mener det er viktig å gi barnehagene forutsigbarhet fordi usikkerhet om økonomi går ut over kvaliteten til barna. Det er viktig med forutsigbarhet for å sikre arbeidsplasser og kompetanseøkning blant ansatte.

For foreldre er det viktig med valgfrihet og det er viktig med god barnehagedekning – dette gjør at det er attraktivt å flytte hit og er viktig i strategien for å få flere til kommunen vår.

Vi trengte privat sektor da vi måtte bygge mange barnehager for å ha barnehagedekning og vi trenger en levende privat sektor som skaper verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. Verdier kan måles også i form av livskvalitet, ikke kun økonomisk.

Hvis vi samarbeider og finner de gode, kunnskapsbaserte løsningene på tvers så lykkes vi med å skape gode hverdagsliv og en attraktiv kommune.

Espen Østvold Rølla, kommunestyrerepr., leder av Partiet Sentrum Lillehammer