Nok en gang har vi fått store oppslag om uenigheter mellom kommunen og hytteeiere når det gjelder oppsett av gjerde ved fritidseiendommer i Hafjell. Dette har pågått i årevis, og det har nå endt opp med pålegg om fjerning og bøter. Kommunen viser til reguleringsbestemmelser.

Må det være slik?

Det er forskjellige typer gjerder, og noen er nok ikke forenlig med hytteområder. Men gjerder kan være pene, sikre skråninger, være levegger og hindre tilgrising av beitedyr. Pene fordi mange gjerder er skigarder, som er en gammel og fin tradisjon i fjellet. Setervollene hadde også gjerder rundt bygningene for at dyr ikke skulle tilgrise. Enkelte steder er det så bratt at det er en sikkerhet i nedfartsområder for å hindre ulykker. Gjerder er også en hygienisk faktor i og med at de kan holde beitedyr vekk fra inngangsparti og sosiale områder.

Det er ofte snakk om å opprettholde beiterettigheter i områdene. Noen har solgt sin grunn mens andre hevder beiterettigheter. Jeg skal ikke påberope meg kunnskap i slike gamle rettigheter, men har det ikke skjedd store forbedringer også? Stupbratte lier har fått brede fine traseer med nedfarter tilvokst med beite (noen er til og med gjødslet!). Områder er kultivert og tilsådd.

Reguleringsbestemmelser – det er trusselen. Gjennom årelang erfaring har en etter hvert tatt hensyn til at enkelte hytteeiere ønsker gjerde og tatt inn slike bestemmelser. Dersom gamle reguleringsbestemmelser i Hafjell ikke er forenlig med dagens ønsker og hytteeiernes behov, er det ikke da naturlig å se på om bestemmelsene kan endres? Vi har jo offentlig ansatte for at de skal hjelpe beboere, både fastboende og deltidsboende til best mulige løsninger. Hytteeiere har gitt kommunen vekst og bidratt til hundrevis av arbeidsplasser Hytteeiere er våre gjester og gjester legger vi til rette for og behandler pent.

John Berge, Øyer