Det påstår administrerende direktør for Glommen-Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, i Gudbrandsdølen Dagningen 13. mai. Problemet er at det kan han ikke vite. Så lenge det ikke finnes dokumenterte og etterprøvbare miljøregistreringer av skogene som hogges, foregår betydelige deler av skogbruket i blinde – uten kjennskap til konsekvensene av virksomheten for naturmangfoldet.

Les også

Mye vilje, lite penger

Som vanlig pøser næringssiden på med tall som skal vise at alt er i orden. Fra miljøsiden har vi på samme måten en mengde tall som viser at situasjonen for naturmangfoldet er alvorlig – noe som understøttes av FNs alarmrop om naturkrise.

Vi kan ikke fortsette slik. Alle vet at det er mulig å finne tall og statistikk som støtter eget syn – og som kan framstilles som fasiten. For leseren (og politikerne) blir det helt umulig å forstå hva som er riktig. Kanskje burde vi fra begge sider ta selvkritikk på denne debattformen – som ikke leder fram til noen som helst løsning som monner for den det virkelig angår: skognaturen. Så la oss derfor i stedet bli enige om noen viktige prinsipper for god skogforvaltning:

1. Vi må vite hva vi gjør. Hvilke naturverdier vi forvalter, og hvilke konsekvenser våre tiltak får for naturmangfoldet. Dette vet vi ikke i dag.

2. Inntil slik kunnskap foreligger – i detaljert, dokumentert og etterprøvbar form – må vi unngå/utsette å hogge de siste naturskogene, enten vi definerer dem på den ene eller andre måten

3. Kunnskapen må benyttes til å sikre tilstrekkelige arealer for artenes overlevelse. Tilstrekkelig vern og bruk av skjøtselsmetoder som bidrar til overlevelse for utsatte arter.

4. Vi må deretter bruke den kunnskapen som er etablert til å sikre at artens leveområder henger sammen i landskapsøkologiske nettverk som sikrer at populasjoner av sjeldne arter ikke isoleres i «øyer» atskilt fra andre populasjoner av arten.

5. Kunnskap om skogens verdier må være åpen og tilgjengelig for alle.

Hvis skognæringen og miljøsiden kan enes om disse prinsippene, er et viktig skritt tatt for å sikre at skogbruket i Norge kan bli bærekraftig. Fra vår side er vi parate til å møtes på en felles grunnvoll av kunnskap.

Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg