I disse dager konstituerer de nye kommunestyrene seg. Innen utgangen av oktober skal de 1.082 kommunestyrerepresentantene i Innlandet ha valgt ordfører, varaordfører og formannskap i sine respektive kommuner – 46 i tallet. Med det overtar de formelt ansvaret for kommunen sin. Det er ingen overgangsordninger eller opplæringsperioder.

Drøyt 189.000 i Innlandet avga sin stemme ved høstens kommunevalg, altså valgte snaut to tredeler av oss å avgi stemme. Vi valgte noen til å styre på vegne av oss. Det innebærer å gi sin folkevalgte tillit, makt og ansvar. Dette er gjenvalgte fortrolig med, for nyvalgte er det kanskje en tilvenning.

Selv om kommunepolitikere har forskjellig erfaring med og kunnskap om vervet sitt, har alle det samme formelle ansvar. Og stort sett venter samme arbeidsbelastning. Jeg var så heldig å møte noen hundre folkevalgte under møtene med kommunene i Hedmark og Oppland som jeg hadde i vinter. De fikk velfortjent takk for innsatsen. Den takken bør de også få fra sine innbyggere, når de nå skal forvalte kommunenes framtid.

Jeg har jo en fortid som politiker på flere nivåer, og vet at det politiske arbeidet er arbeidskrevende, men også spennende. Det er mye informasjon å ta inn over seg, og mange roller å håndtere. Kommunepolitikerne våre er samfunnsbyggere, næringsutviklere, arbeidsgivere og ombudsmenn for sine innbyggere.

Derfor er det noen ganger vanskelig å være kommunepolitiker. Skjæringspunktet mellom kommunalt selvstyre og kommunens ønsker og nasjonale føringer og statlig ansvar kan være krevende å forholde seg til. Da er det viktig hvordan vi møter hverandre.

Fylkesmannsembetet i Innlandet, med 250 fagfolk på mange av områdene kommunen har ansvar for, ønsker å være medspiller. Jeg har sagt til kommunene at vi skal ha «åpen dør» og «lav terskel». I den grad vi kan, bør saker løses raskt og i dialog med lokalsamfunnet. Vi vil gjerne bidra til diskusjoner lokalt om fremtidens oppgaveløsning.

Kommunepolitikere og fylkesmannens folk møter hverandre mange ganger i løpet av en valgperiode. Det blir mange anledninger til å snakke om kvaliteten på kommunale tjenester, økonomi og planarbeid – og alle andre samfunnsområder kommunene har ansvaret for og der staten også har en rolle. Noen temaer vil jeg sette på sakskartet allerede nå, og som er det tema i brev jeg nylig har sendt gjenvalgte og nyvalgte politikere.

Et av de tyngste ansvarene kommunepolitikerne har – og der det kan bli store konsekvenser om noe skjer – er innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Vi bor alle i en kommune, og konsekvensen av nesten alle uønskede hendelser vil måtte håndteres av kommunen. Det siste året har vi sett ekstrem skogbrannfare, avlingssvikt og tørke, flere bortfall av bredbånd og telefoni, ekstrem lokal nedbør, harepest og blågrønnalger, og det bare i Innlandet. Utfordringene er altså mange. Vi må intensivere innsatsen, forberede oss bedre og være forberedt på flere hendelser i Innlandet. Kommunene og dermed kommunepolitikerne får en viktig rolle i dette arbeidet.

Jeg har som fylkesmann satt søkelyset på situasjonen for barn og unge. Gode skoler, god helsetjeneste og ikke minst å forhindre vold og overgrep i nære relasjoner vil alltid være på dagsorden. Mange barn opplever utrygghet hjemme og vanskelige hverdager. I Innlandets kommuner er det anslagsvis 6.000-9.000 barn som sliter med overgrep hjemme. Dette er barn som bor blant oss, ikke andre steder. Alle myndigheter har et ansvar for å forhindre at noe galt skjer med våre yngste. Mange kommuner samarbeider om slike tjenester, det er likevel den enkelte kommune som har det formelle ansvaret. Og til syvende og sist; dette er også et politisk ansvar.

Noen mener at kommunene bruker for mye tid og for mye penger på planlegging. Som fylkesmann er jeg opptatt av at kommunene har gode planer, og realiserer dem. Områdene nevnt over er bare noen av mange som krever en forankring i planer, og lovverket slår fast at arbeidet med planstrategier for de neste fire årene starter med konstitueringen av nye kommunestyrer. Dette arbeidet er en ilddåp for nyvalgte, med nye faguttrykk og nye prosesser.

Mange av Innlandets kommuner sliter med folketallet. Derfor er dagens og morgendagens innbyggere viktige. Vi trenger å bygge et sterkere Innlandet for å bli et attraktivt område å bo i og flytte til. Sammen kan vi bygge identitet og stolthet for denne viktige delen av Norge. Dette er også en oppgave for våre 1.082 nye folkevalgte som kan sette saker på dagsorden, bidra til gode prosesser og dermed gode resultater.

Knut Storberget, fylkesmann Innlandet