Gunnar Gundersen viser en rørende altruisme i sitt innlegg hvor han beskriver skognæringens vilje til å bidra til å bremse klimaendringene. Vi vet allerede at mange skogeiere er bekymra for framtida, og ønsker å drive skogen sin på en mest mulig bærekraftig måte. Dessverre gjentar Gundersen nettopp den påstanden vi klimaaktivister er mest opptatt av å motbevise: at klimaendringene og naturkrisa er to separate saker, hvor den ene må løses på bekostning av den andre.

Heldigvis tar Gundersen selv med seg kildegrunnlaget som viser at han tar feil, nemlig en rapport om klimaendringenes påvirkning på skog fra Den Norske Vitenskapskomité. De beskriver det slik: «Tette, ensartede skoger ser ut til å være mer sårbare for ekstremvær og skadegjørere enn skoger med stort mangfold av trær og organismer. Stikkordet er resiliens, det vil si å redusere skogens sårbarhet og øke motstandskraften. [...] Det betyr å ha mange ulike arter av trær og andre planter, sopp og insekter, plante- og kjøttetere, og at skogen har trær med ulik alder.»

Les også

Har Naturvernforbundet forstått utfordringen?

Vitenskapskomitéens arbeid levner ingen tvil om at skogens rolle i klimaspørsmålet er mye større enn bare karbonopptaket. Det er dessuten svært uklart hvordan nyplanting av gran slår ut i klimaregnskapet, når noen prognoser viser at store deler av Norge vil være ulevelig for gran før den når «hogstmoden» alder. Treets evne til å binde karbon gjennom hele livsløpet er en viktig grunn til at mer vern av produktiv skog er et viktig klimatiltak.

Det er derfor overraskende å lese at Gundersen mener at Stortingets mål om 10% vern av skogareal i Norge, som Naturvernforbundet er pådriver for å nå, «i verste fall [er] en katastrofe.» Det er bred politisk enighet om at vern er et viktig tiltak både for bevaring av naturmangfold og lagring av CO2. Med en mer variert og robust skog, som er bedre evnet til å motstå både barkebiller og tørke, kan vi ivareta både interessene til de som eier skogen og artene som er avhengig av den.

Gundersens siste avsnitt drar inn det langsiktige perspektivet skogeierne må se sin eiendom i. Det er mange spørsmål og få svar, og her er vi glade for å ha en konstruktiv dialog med skogeiere og aktører i bransjen, som blant annet Knut Skinnes fra Norwegian Wood Cluster, som besøkte vårt klimaseminar i fjor høst. Vi er helt avhengige av å finne løsninger sammen nå, og de finner vi ikke ved å sage av greina vi sitter på.

Ole Midthun, Hamar, leder i Naturvernforbundet i Innlandet