Utmarka står
fortsatt frodig. Forholdsvis høyt til fjells er det fortsatt godt beite noen uker. Likevel er beitebrukere godt i gang med tidlig sanking. Høstreserven i beiteområdene blir stående, fordi at med de kjølige nettene øker også faren for rovdyrangrep.

Det er først og fremst jerven det handler om. Staten har lagt penger i potten for at bøndene skal samle dyra tidlig for hjemreise i mange år. Storsamfunnet bruker penger for å la beiteressursene bli stående ubrukt. Kompensasjonsordningen er lite omstridt. Vi har pengene, vi er lei av konfliktene, og tiltaket fungerer.

Tiltaket er også ei sovepute, som tildekker det faktum at bestanden av jerv i regionen er godt over bestandsmålet. I Skjåk beskriver Thorstein Åmodt marerittet med store tap innenfor forvaltningsområdet for jerv. Mange ynglinger, stor bestand og økende problemer. Jervebestanden har i flere år vært over målet, til tross for høye uttak, erkjenner Miljødirektoratet.

Bestandsreguleringen skal først og fremst skje gjennom lisensjakt. Det er betyr at oppdraget er overlatt til frivillige jegere, det vil si folk som også bruker fritida på annen jakt, og som regel folk som har annet arbeid å skjøtte.

Av 1125 registrerte lisensjegere i Oppland, har de fleste løst lisens i tilfelle det skulle dukke opp en fellingsmulighet i forbindelse med annen jakt. De har løst lisens i visshet om at områdene hvor dyra holder til er langt unna og vanskelig tilgjengelig det meste av jaktperioden den 10. september til 15. februar året etter. Høgfjell og djupsnø inviterer ikke akkurat til eftasturer ...

Det er gjennomført kurs, og det er forsøkt med stimuleringstiltak. Likevel ser vi at opplendingene aldri er i nærheten av å fylle kvotene. Dette gratisoppdraget for å hjelpe staten å komme litt nærmere bestandsmålet, er rett og slett ikke gjennomførbart. Rovviltnemnda kan mangedoble fellingskvoten uten at det påvirker bestanden.

Fellingskvota kan mangedobles uten at det påvirker bestanden

Heller ikke skadefelling i beitesesongen er særlig effektivt. Organisering og transport tar tid, og områdene er enorme. Rovviltnemnda i Oppland ser det. Direktoratet ser det. Alle ser det. Hvis ikke staten øker innsatsen for å ta ut resten av vedtatt kvote når jakta slutter i februar, øker den børa som er lagt på beitebrukere.

Oppland Sau og Geit vurderer å gå rettens veg for å forsvare beiteretten. Det er trist, og det burde være unødvendig. Staten har myndighet, staten har mannskaper, og staten må ta ansvar.