Gjennom forslag åpner Statsforvalteren for å føre fram ny E6 på strekningen Roterud-Storhove forbi Lillehammer.

Totalt foreslår Statsforvalteren å ta ut cirka 27 dekar vernet areal fra det eksisterende naturreservatet. Dette er i området hvor brua er tenkt å krysse deltaet.

– Vi har fått inn over mange innspill etter høringsrunden og gjort en avgrensning som ikke er mer enn den må være, forklarer avdelingsdirektør i Statsforvalteren i Innlandet, Vebjørn Knarrum.

De sendte forslaget på høring 1. mars, og mottok 100 høringsinnspill. Alle disse er gjennomgått, og i forslaget har Statsforvalteren kommentert innspillene.

– Nå skal saken videre til Miljødirektoratet. De vurderer vår tilrådning og alle innspillene.

Miljødirektoratet skal gå gjennom forslaget og sender så sin tilrådning til Klima- og miljødepartement. Fristen for deres tilrådning er satt til 22. mai.

– Hvor stort område er tatt ut av vernesonen?

– Det er grenset ut etter det som er nødvendig. Det er en liten buffer på utsiden av den planlagte strekningen. Det ligger ganske tett, sier Knarrum.

Det står ingenting om eventuelle avbøtende tiltak som erstatning for uttaket av vernet areal.

«En utredning skal også beskrive avbøtende tiltak. Det har ikke Statsforvalteren gjort, og det er heller ikke mulig, da tiltakene først senere skal foreslås av Nye Veier», står det i tilrådningen.