Den 26. november er den europeiske merkedagen for helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Det er en god anledning til å minne om at det er disse yrkesgruppene som er løsninga på krisa i Helse-Norge!

Det er en krevende tid for helsetjenestene. Vi vet at vi skal leve med effektene av koronapandemien i lang tid framover. Vi vet at kommunene rapporterer om utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell - og vi vet at Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivinger viser stor mangel på særlig helsefagarbeidere. Eldrebølgen er ikke lenger en teoretisk størrelse, noe som blir aktuelt en gang i framtiden. Det er en demografisk endring som er i gang allerede.

Det er mulig å løse utfordringene. Med en moderne tilnærming til kompetanse og oppgavedeling, kan mange mobiliseres til å være med og dra lasset. Fagutdanningene, som helsefagarbeiderutdanningen, er allerede smidige. De gir bred kompetanse og et solid grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Det forutsetter selvfølgelig også at de som velger denne veien tilbys rimelige vilkår. Det må finnes hele og faste stillinger til de. Det må tas grep for å sikre nok bemanning, særlig i kommunehelsetjenesten. Ikke minst må alle aktører lære seg hva som er fagarbeidernes kompetanse og bruke den bedre. De må få den anerkjennelsen de fortjener.

Vi har fått en regjering som har lovet å satse på både helsetjenestene og på fagutdanningene. Det lover godt! Fagforbundet Innlandet krever styrking av fagopplæringa for både elever, lærlinger og voksne, bedre rekrutteringstiltak og selvfølgelig både lønnsløft og faste, hele stillinger for helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Dersom regjeringa vil, er det fortsatt mulig å sikre gode, trygge og godt bemanna helsetjenester, men da må den kjenne sin besøkelsestid. Tida for handling er nå!

Else Karin Jakobsen, leder, yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Innlandet