Gardbruker Torbjørn Jøranli søker om å få dyrke 13 mål med statsgrunn inntil Ilsetra. Der han vil dyrke, mener grunneier Statskog det er plass for 100 nye leiligheter. Vi har liten tro på at bonden i Øyer får bruke området til matproduksjon. Utvikling av hytteområder har en egen og kraftig dynamikk. Alternativ utnyttelse er sjelden tema, og Statskog opptrer ikke vesentlig annerledes enn andre grunneiere.

Mest av alt er dyrkingssøknaden en provokasjon og et forsøk på å stimulere til debatt, både om arealbruk og tempo i nedbyggingen av nye områder med fritidsbebyggelse.

Jøranli viser likevel at landbruk kunne vært en mulighet. Han minner oss på at vi i alminnelighet er lite flinke til å tenke på alternativ utnyttelse når det planlegges og legges til rette for nedbygging av nye områder. Det er dessuten et faktum at norsk matproduksjon trenger nye arealer dersom vi mener noe med målet om økt selvforsyning og bedre matberedskap.

Denne saken gir oss også en påminnelse om at det ligger noen latente konflikter i utkanten av allerede bebygde områder, og i skjæringspunktet mellom hyttebygging og landbruk/matproduksjon.

Knapt noe er enklere enn å si ja til utbyggere og krefter som forlenger veksten i en hyttekommune. Lokalpolitikerne i fjellstyrer og andre organer som skal ta stilling til disse sakene har godt av å bli minnet om at det er flere hensyn å ta. Selv om denne konkrete saken handler om bondens næringsinteresser, er initiativet også uttrykk for innbyggerengasjement. Innbyggerengasjement trenger alle kommuner. Og det trenger særlig kommuner som i løpet av forholdsvis få år opplever enorm vekst og utvikling.

Les også

Fjellet renner over av folk...