Hjerkinn – sunn fornuft, lokaldemokrati og villreinvern!

Av
DEL

debatt

Det store lokale – og nasjonale – engasjementet for å få stoppet sanering av setrene på Vesllie i forbindelse med tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til naturens tilstand, har ført fram. Regjeringen har stoppet rivingen som skulle begynne i dag. Det er en seier for fornuften, lokaldemokratiet – og for villreinvernet!

Lokalt har man riktig nok ønsket å bevare mest mulig av de 165 kvadratkilometer som landskapsvernområde. Men man har akseptert Elvestuens beslutning om at størstedelen av det nedlagte skytefeltet skal innlemmes i Dovrefjell nasjonalpark som en utvidelse av denne. Til tross for at fylkesmannen etter en 5 år lang verneplanprosess med mange lokale møter la seg på et kompromiss i sin innstilling, der mere av området var landskapsvernområde. Direktoratet som aldri var i nærheten av prosessen valgte imidlertid å innstille på betydelig mer nasjonalpark enn fylkesmannen, og Elvestuen valgte å legge seg på denne linjen.

Det som imidlertid har skapt det omfattende engasjementet er forståelsen av «tilbakeføring til naturens tilstand». De fleste vil ikke tolke dette som «tilbakeføring til steinaldernivå». For fjellfolket og mange andre er kulturminner, kulturarv og historie – det menneskeskapte – en viktig del av å leve i pakt med naturen.

Det beste for villreinvernet er å sikre lokal forståelse og aksept! Lokalt er alle svært opptatt av villreinvernet – men vernet må kombineres med sunn fornuft og ivaretaking av andre viktige samfunnsinteresser – både når det gjelder næring og kulturminner! I Hjerkinn-området har vi Snøheim turisthytte og Snøheimvegen som eies av DNT – disse ligger i absolutt mest sårbare villreinområde og Snøheim er nylig utvidet til hele 80 sengeplasser og med 40.000 besøkende årlig. Det rimer dårlig at man gir DNT med sine 315.000 medlemmer som i stor grad kommer fra andre steder enn lokalt, lov til en slik massiv bruk mens man lokalt og i kulturminnekretser over hele landet med sine i sammenhengen svært ringe krav, ikke blir hørt. Den anerkjente villreinforsker fra NINA, Per Jordhøy, er nå pensjonert men er klinkende klar på at det har ingen negative implikasjoner for villreinen å bevare setrene og bruene i Vesllie.

Mennesket har levd i og av Dovrefjellet i generasjoner med forsiktig bruk av fjellet. Villreinen har tålt storsamfunnets massive bruk av Hjerkinn-området til skytefelt i nesten hundre år. Vi er glade for at Forsvaret og storsamfunnet rydder opp etter seg og fjerner spor som skytefelt- og militæraktiviteten har etterlatt seg – men fornuften må brukes når det gjelder hva som fjernes!

I den vedtatte verneplanen for Hjerkinn-området åpnes det for etablering av tilsynsbuer. De lokale fjellstyrene har bedt om å få overta setrene i Vesllie som nettopp tilsynsbuer. Det vil være en god løsning å imøtekomme dette. Fjellstyrene vil kunne vedlikeholde og regulere bruken av setrene på en god måte som går fint i takt med villreinvernet.

Lokaldemokratiet ble grunnlovsfestet i 2016 – hvis man mener noe med folkestyre så lytter man til fjellfolket i Lesja-Dovre – den sunne fornuften er nemlig også til beste for villreinen. Jeg er sikker på at regjeringen vil la dette være førende i videre behandling av Hjerkinn-saken!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags