Gå til sidens hovedinnhold

Hovedsykehus i Innlandet – skinnenighet eller ikke?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som medlem av styret for Sykehuset Innlandet, som utarbeidet og vedtok forslag til framtidig målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, ønsker jeg å bidra med denne informasjonen.

Styret for Sykehuset Innlandet hadde som en av sine hovedoppgaver i perioden 2016–2020 å utrede ny sykehusstruktur. Dette er en «never ending story», og ny oppnevnt styreleder Anne Enger sa i sitt første møte at dette arbeidet ville hun ha fortgang i. Som sagt så gjort.

Historien tatt i betraktning, forankringsarbeidet mot pasientorganisasjonene, vis-à-vis de ansatte, de politiske miljøene, mot allmennheten og ikke minst mot styret i Helse Sør-Øst, måtte sikres. Dette arbeidet ville være avgjørende for å lykkes. Arbeidet kunne starte.

De største pådriverne for å sikre Innlandet et spesialsykehustilbud på høyde med det de hadde i andre regioner, var brukerne. Brukerutvalgets leder var representert i styret og gikk tidlig inn for et hovedsykehus.

Administrerende direktør hadde sammen med sine ledere prosesser i de ulike fagmiljøene. Det var mange, lange diskusjoner før de til slutt kunne komme fram til konklusjonen: Et hovedsykehus for Innlandet ville være det mest fremtidsrettede. Alle var selvsagt ikke enige i ett og alt, men en kom fram til en konsensus som en kunne leve med. Når det gjelder det medisinske tilbudet, er det viktig å se helheten som innbefatter etablering og utvikling av regionale lokalmedisinske sentra, samt utbygging og videreutvikling av de prehospitale tjenestene.

De ansattes representanter i styret var i hele prosessen konstruktive i arbeidet med å komme fram til en helhetlig løsning for utbyggingen av spesialisthelsetjenesten i Innlandet med et hovedsykehus.

I denne perioden hadde styreleder Anne Enger, adm.dir. og jeg møter med alle regionene i Hedmark og Oppland hvor ordførerne, rådmenn og representanter for opposisjonen deltok. Denne møterunden ble gjentatt etter at det hadde vært fylkes- og kommunevalg i 2019. I møtene orienterte vi om det arbeidet som var satt i gang og som styret ville ha fortgang i. Vi lyttet til utfordringene kommunene var opptatt av, spesielt til samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, samtidig som vi hadde en nyttig dialog om aktuelle utfordringer. Det kom fram mange ønsker, mange gode tiltak ble nevnt.

Hovedinntrykket fra alle møtene var at de denne gangen forventet resultat. Det var enighet om å holde kontakten gjennom den politiske referansegruppen som besto av representanter fra alle regionene, fra fylkeskommunene, fra brukerne, fra pasientombudet og adm.dir. Styret for Sykehuset Innlandet hadde to observatører–jeg var en av dem. Den politiske referansegruppen var et viktig redskap i forankringsarbeidet mot de politiske miljøene. Det var konstruktive diskusjoner i referansegruppen. Alle vant ikke fram med sine primærstandpunkt, men gjennom demokratiske prosesser fant en fram til det minste felles multiplum eller konsensus. Referansegruppen sluttet seg til forslaget om et hovedsykehus for Innlandet plassert ved Mjøsbrua. Endelig plasseringen skulle skje senere i prosessen gjennom vedtak fattet av Helse Sør-Øst.

Konklusjon: Oppdraget var fullført. Styret for Sykehuset Innlandet fattet et enstemmig vedtak om bygging av et hovedsykehus for Innlandet plassert ved Mjøsbrua. For å oppnå tilstrekkelig antall sengeplasser, foreslo styret at et av de eksisterende sykehus ble omgjort til elektivt sykehus.

Styret for Sykehuset Innlandet fattet med andre ord et vedtak med en god demokratisk forankring. Vedtaket var skjørt fordi det er mange motstridende interessenter involvert. Dette ble det informert om. Det er verdt å merke seg at vedtaket ble anerkjent av alle involverte aktører! Dette vedtaket burde derfor være det beste grunnlaget å arbeide videre på for styret i Helse Sør- Øst. Jeg forutsetter at målet fortsatt er å etablere et hovedsykehus for Innlandet.

Tor Berge, tidligere nestleder i styret, Sykehuset Innlandet