Det må lønne seg å bruke jord. Grunnlaget for all matproduksjon er bruk av jord og plateproduksjon. Økt kornproduksjon på alle egnede arealer er hovedgrunnlaget for å øke sjølforsyningsgraden til minst 50 prosent. En betydelig økning av kornprisen vil gi ønsket resultat. Samtidig må det på nytt legges til rette for lagringa av korn. Særlig matkorn og såkorn.

Kornproduksjonen separat gir liten fare for overproduksjon. Det er viktig å sette inn tiltak internt i kornproduksjonen, som utjevner driftsulemper. Dette vil styrke kornareal i drift. Tilskuddsordninger som premierer bruk av jord er viktig. Arealtilskudd med struktur og øvre grense. Eller tilskudd på teignivå, som fanger opp konkrete driftsulemper. Dersom en frykter overproduksjon av korn totalt, er oljevekster og andre proteinvekster et godt alternativ.

Når det gjelder annen planteproduksjon bør det stimuleres til å dekke forbruket av poteter og grønsaker i alle fyker. Norske varer må prioriteres i markedet før import.

Husdyrproduksjonen må i sterkest mulig grad foregå i fjell og dalbygdene. Her er planteproduksjonen i form av enorme utmarksbeiter fornybare og rimelige ressurser.

Kombinasjonskua må mye sterkere inn i bildet. Det må stimuleres til økt mjølkeproduksjon på utmarksbeite. Dette vil gi en redusert avdrått og mindre bruk av kraftfor, plass til flere kyr som sikrer arealbruk og norske ressurser som hovedinnslag i matseddelen.

Mjølkeproduksjonen er i dag gjennomregulert av kvoter og det er ingen fare for overproduksjon. En reduksjon av kvotetaket slik Hurdalsplattformen sier, vil gi åpning for flere kyr og mjølkebruk i drift. For å stimulere sjølforsyningen må økonomiske virkemidler sikre bruk av utmarksbeiter i større grad enn i dag, i mjølkeproduksjonen.

Styrking av seterdrift med mjølkeproduksjon være viktig. Oppland og Innlandet ellers har fortsatt en del setre i drift både til ku og geit. Tilskuddsordninger for å bruke setra til mjølkeproduksjon er viktig. Utradisjonelle ordninger med tilskudd til vedlikehold av hus og gjerder må vurderes. Økt mjølkepris på sommer- og seterprodusert mjølk er et stimulerende tiltak. Viktig med struktur, da det ofte er besetninger med opptil 20 kyr som er på setra.

Kjøttproduksjon på kastrater er et godt alternativ til å produsere kjøtt i utmark. God ressursutnytting og kjøtt med god kvalitet.

Sau benytter i dag stort sett fjell og utmark. Produksjonen må vris bort fra høgt kraftforbruk og over på gras. Bærekraftig og ressursvennlig produksjon. Det samme gjelder for mjølkeproduksjon på geit. Antall geitemjølkprodusenter er sterkt tilbakegående. Det er her viktig å øke priser og tiltak slik at det fortsatt blir produksjon av geitemjølk i distriktene.

Oppsummert må en styrket lønnsomhet, og betydelig stimulering til bruk av norske arealer og planteproduksjon ligge til grunn for å lykkes med å øke norsk sjølforsyning til minst 50%. I tillegg må det være politisk vilje til å bruke tollvernets muligheter til å veksle mellom krone og prosenttoll i langt sterkere grad enn i dag. Norske produkter må tilbys markedet til en realistisk pris. Det betyr prisoppgang.

Astrid Olstad, leder, Øyer/ Tretten Bonde og Småbrukerlag