Norge står foran flere store utfordringer i årene fremover. De valgene vi gjør vil ha stor innvirkning på hva slags samfunn vi vil få. Arbeiderpartiets ordførerkandidat ønsker en slik debatt velkommen. Det er bra, men for å ha en slik debatt trenger vi en diskusjon om løsningene, ikke bare hul kritikk.

Hva er Arbeiderpartiets svar i møte med de utfordringene landet og Lillehammer går i møte? De fire ikke-sosialistiske partiene har utpekt de fire hovedutfordringene fremover. Hvordan vi sikrer velferdssamfunnets bærekraft gjennom nye jobber og gode velferdstjenester, lager en offensiv klimapolitikk for å få ned klimagassutslippene, styrker den sosiale bærekraften som skaper tillit mellom oss alle og hvordan vi skal ivareta vår trygghet i en mer urolig verden.

Hvordan vi løser disse utfordringene er debatten Trosholmen burde adressere, ikke tegne skremmebilder av en politikk ingen tar til orde for. I Norge er det det offentlige som i stor grad leverer og betaler for velferdstjenestene våre. Sånn kommer det fortsatt til å være. Trosholmen skriver selv at private kan være et godt supplement til det offentlige. Det er vi enige om. Men hvordan hun kan mene det og samtidig vie et helt innlegg til å kritisere de samme aktørene og politikere som ønsker mer valgfrihet er forbausende. Hvordan skal private aktører forholde seg til et slikt syn på deres bidrag til å løse velferdsoppgaver?

Lokalt er det også utfordringer. Ta for eksempel helse- og omsorgssektoren. Vi blir stadig flere eldre, vi lever lengre og sykdomsbildet blir mer komplekst. På Lillehammer har denne sektoren over tid vært preget av høy turn-over og sykefravær. I seg selv et tegn på at organiseringen av tjenesten er for dårlig. Derfor vil Lillehammer Høyre prøve ut om vi kan løse de samme oppgavene på en bedre måte for innbyggerne, for kommunens regning. Noen ganger er ikke svaret bare mer penger, men også måten vi løser oppgavene på. Målet er å få bedre tjenester og ansatte som gleder seg til å gå på jobb. Det henger sammen.

Det som truer vår felles velferd aller mest er at utgiftene på sikt øker, samtidig som vi er færre mennesker i arbeidsfør alder som skal bære de samme utgiftene over skatteseddelen.

Vi trenger flere lønnsomme jobber i privat næringsliv for å opprettholde veksten i økonomien nasjonalt, og vi trenger flere attraktive jobber i privat næringsliv lokalt for å tiltrekke oss flere innbyggere og utvikle byen vår. Derfor vil Lillehammer Høyre legge til rette for nye arbeidsplasser og nye næringer innen kultur og IKT og frigjøre næringsareal i byen.

Det er leit å registrere skiftet i Arbeiderpartiet hvor man ikke lenger anerkjenner at man må skape for å kunne dele. Troen på at økt skatt er svaret på enhver utfordring, samtidig som det tas til ordet for å strupe Norges mest lønnsomme næring, viser at verdien av arbeid og jobbskaping ikke regnes inn i Aps ligning om hvordan de skal finansiere velferdssamfunnet fremover.    

For at vi skal sikre gode og trygge velferdstjenester fremover trenger vi politikere som diskuterer løsninger uten å mistenkeliggjøre andres motiver. Jeg mener valgfrihet ikke er en motsetning til gode velferdstjenester. Det er heller en forutsetning for å gi tilbud som møter den enkeltes behov.