Det er vår, det er mai, det er festtalene, frivillighetens og kulturens måned. Og de fleste er enige om at kultur er bra og viktig. Det finnes knapt den politiker – uavhengig av parti – som ikke vil støtte musikkorpsene på 17. mai og aktiviteter som gjør "barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring", for å sitere Astrid Lindgren i Idas Sommarvisa.

Politisk festtalekonsensus om kulturpolitikken er følgelig ikke noe oppsiktsvekkende. Føyer vi til kunstpolitikken – er det kanskje ikke like stor enighet – men selv der er ikke uenigheten større enn at de fleste kan stemme i – fritt etter Wergeland: … men noget Godt er vist deri, som værd er at beskytte.

Det er med andre ord bred politisk enighet om at kunst og kultur er bra for menneskene og at bred kulturell deltakelse på tvers av sosiale skillelinjer styrker samfunnet som fellesskap og demokrati. Men hva vil Lillehammer Høyre med kulturpolitikken sin – hva skal prioriteres når budsjettene skal legges, arbeidet organiseres, ideer følges opp, rammene fylles med konkret kulturarbeid og politikken realiseres i praksis?

Lillehammer Høyre mener at byens kulturskole er sentral i kommunens kulturarbeid. I dag mangler skolen hensiktsmessige lokaler for flere av sine fag. Dette ser Lillehammer Høyre i sammenheng med arbeidet for å videreutvikle Kulturhuset Banken som byens kulturelle hjerte.

Vi mener derfor at det bør startes en prosess med formål å utvikle Kulturhuset Banken og arealene rundt, herunder etableringen av nye fleksible kulturarealer i tilknytning til Kulturhuset Banken – en røff blackbox, et verksted (med lagermuligheter) for kor, korps, dans, musikkensembler og teater.

Vi har ikke råd sier du? Jo da, vi har råd – om ikke i morgen – så om noen år. Men planleggingen kan starte nå. For kulturlivet skal involveres og god planlegging tar tid.

En annen hjertesak er å sikre et mangfold av arenaer for barn og unge. Inkludert arenaer for barn og unge som ikke nødvendigvis ønsker, eller kan, delta i tradisjonelle organiserte aktiviteter. Det betyr at vi må prioritere de allmenne møteplassene og ikke minst sikre det frivillige kulturlivet gratis, eller rimelige, øvings- og formidlingslokaler.

Lillehammer er en kulturby, en arrangements-by og en by for kulturnæringer. Særlig knyttet til museum, film-, musikk, litteratur, kunst og arrangement. Vi må sikre at det er slik i fremtiden også. Derfor må vi støtte kreative initiativ og nye ideer i grensesnittet mellom kunst, kultur, kulturnæring, digitale løsninger og ny teknologi.

Den beste måten å gjøre det på er å være i dialog og lytte til aktørene og gripe de mulighetene som oppstår rundt satsinger som for eksempel Filmbanken, Unesco litteraturby, LIMPI og festivalene.

Kort sagt ønsker Lillehammer Høyre et kulturliv preget av inkludering, mangfold, aktiviteter for alle – unge som eldre – kvalitet og talentutvikling.

Vi ønsker å vektlegge vår historie og samtidig være åpne for innovasjon og nyskaping. Høyres hovedmål er sterke kulturinstitusjoner, gode rammevilkår for både det frivillige kulturlivet og profesjonelle kunstnere, at barn og unge prioriteres i kultursatsingen og at kommunen er en offensiv medspiller for utvikling av kulturarbeidsplasser og kulturnæringer.