I et innlegg i Gudbrandsdølen/Dagningen (GD) 4.september gjentar Hanne Alstrup Velure (H) fra Lesja noe hun stadig har kommet tilbake til: Beslutninger om utbygging av fritidsboliger skal avgjøres lokalt i kommunene. Dette sier hun vel nærmest kategorisk. Overordnete myndigheter skal ikke «blande seg opp i» dette. Heller ikke eventuelle berørte parter og interesser i f.eks. nabokommuner skal være med på en kommunes avgjørelser. Nasjonale, overordnete hensyn og myndigheter, skal iallfall ikke være med å ta avgjørelser som angår en kommune.

Dette er Venstre helt uenig i, fordi det kan føre til en ukontrollert og manglende samordning av utbygging av fritidsboliger i fjellområdene i f.eks. Oppland. Dette har bidratt til den raske årlige veksten av fritidsboliger på over 6000 i landet, som det nå reageres på i mange kommuner. I Vinje i Telemark er det kommet til et hytteopprør, som sprer seg til flere kommuner (Morgenbladet nr. 31, 2021). I Norge er det nå vel 440.000 fritidsboliger.

Velure skriver at dersom det oppstår konflikter mellom kryssende interesser i en kommune, skal det være dens ansvar «å gjøre nødvendige interesseavveininger». Hva om lokale konflikter ikke lar seg løse, ved f.eks. forhandlinger, kommunalt? Skal de da avgjøres med flertallsbeslutninger i kommunestyret? Skal f. eks. beiteinteresser og naturvernhensyn nedstemmes av et flertall som er utbyggingstilhengere? Dette er kanskje lokaldemokrati i tradisjonell forstand. Men skal de som fatter avgjørelser samtidig avveie og løse konflikter? Det vil være å sette bukken til å passe havresekken. Her må i så fall en ytre uavhengig instans, som f.eks. statsforvalteren, komme inn.

Ser ikke Velure at hun har en svært snever oppfatning av demokrati sett i lys av regionale, nasjonale og globale forhold?

En slik oppfatning er ikke i samsvar med vår tids kunnskap om og forståelse for økologiske sammenhenger og globale konsekvenser. To eksempler:

- Nedbygging og utgraving av myrer fører til negative klimautslipp, svekker vannbalansen og øker faren for ukontrollerte flommer.

- Moderne utbygging av fritidsboliger graver ut og kaster om på sårbar natur og biologisk mangfold for å bygge veier, planere hyttetomter og legge vann- og avløpsledninger.

Ser ikke Velure at hun har en svært snever forståelse for sammenhengene i naturen?

Dessuten er denne forståelsen helt umoderne og lite framtidsrettet!

Hun understreker sin oppfatning ved å si at motsatsen til lokal råderett er statlige føringer og anbefalinger. Det er altså ikke behov for at noen «hever blikket» ut over kommunenes grenser? En trenger tydeligvis verken oppfatninger og avgjørelser fra fylkeskommuner og statsforvaltere, som vi må tro er satt til å ta avgjørelser av hensyn til kommende generasjoner, andre områder (land), som er sterkt utsatt for klimaendringer, og alt fra nasjonal til global ivaretakelse av sårbare arter og naturområder.

I et innlegg i avisene GD, Oppland Arbeiderblad (OA) og avisa Valdres i forrige uke, uttrykte Venstre en motsatt oppfatning enn Velure ( og Høyre?). Norge trenger nå en nasjonal politikk for utbygging av fritidsboliger. Forvaltningen av norsk natur er altfor viktig til bare å bli foretatt av enkeltkommuner. Enten disse heter Lesja eller noen annet.

Slik er det heldigvis heller ikke over alt, men måten det nå generelt sett skjer på må forbedres.

Stine Hansen, stortingskandidat for Venstre i Oppland o
Arne Chr. Stryken, Lillehammer