Gå til sidens hovedinnhold

Hvem skal brukerne henvende seg til?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I medhold av lov om pasient- og brukerrettigheter, har Sykehuset Innlandet HF (SI) opprettet et brukerutvalg bestående av 9 medlemmer. Brukerutvalgets hovedoppgave er å sikre medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner, og gi råd og uttalelser ovenfor foretakets beslutningsorganer. Det er helseforetakets styre som oppnevner brukerutvalgets medlemmer, herunder leder og nestleder.

Diskusjonene rundt brukerutvalget i SI har pågått lenge – med negativt fortegn. 8.10.2020 avga professor Rolf Rønning en undersøkelse «Brukermedvirkning i helsetjenesten – det er mye å gå på» – hvor konklusjonen er at «brukermedvirkning overfor enkeltpersoner i SI i realiteten er et fremmedord».

Ut fra møteprotokollene til brukerutvalget høsten 2020, kan man ikke lese at funnene i Rolf Rønnings rapport verken er drøftet, konkludert, eller at det fremmet krav om forbedringstiltak. Dette føyer seg generelt inn i rekken av flere råd og utvalg – hvor medlemmene ikke skjønner sin egen rolle – i dette tilfellet å være talerør for brukere, eldre og pasienter i fylket.

Innlandet fylkeskommunale eldreråd har to representanter i brukerutvalget i SI. Det ble anmodet om at Rolf Rønnings rapport skulle settes på dagsorden der, med fokus på at brukere ikke blir hørt/ lyttet til.

Leder av fylkeseldrerådet, og samtidig nåværende nestleder i brukerutvalget svarte slik på den anmodningen: «Henvisningen til Rolf Rønnings undersøkelser er forvrengning av hva han sier. Hans fokus er forholdet pasient/ behandler, ikke brukerutvalg på systemnivå», og at det ikke ligger under fylkeseldrerådets kompetanseområde å forfølge saken.

Det skjer på tross av at tidligere leder i brukerutvalget – i oktober 2020 -«Peker på viktigheten av å ha god dialog med egen brukerorganisasjon. Eventuelle innspill fra egen organisasjon kan refereres under «runden rundt bordet». Leser man møteprotokollene i brukerutvalget virker det som at innspill fra egne organisasjoner er fraværende.

17.03.2021 avga brukerutvalget sitt høringssvar på Helse sør-øst sitt forslag til ny sykehusstruktur. Man skulle tro at brukerrådet ville være opptatt av å beskrive forhold som eldres mobilitet, reiseavstander knytt unødige komplikasjoner ved hjerteinfarkt, slag o.l., og som brukerorganisasjoner har sendt inn innspill om. Det man i stedet har fått er en politisk avhandling – som støtter ledelsen i Helse sør-øst sitt syn om hovedsykehus – og om hvor sykehusene skal plasseres geografisk, helt uten eldrefaglige og medisinske råd.

Spørsmålet til ansvarlig ledelse i SI blir da; Hvem skal brukerne og brukerorganisasjonene henvende seg til – når valgte medlemmer i brukerutvalget fremstår som den største hindringen for at synspunkter når fram?

Jørund Hassel, Lillehammer