Valgdeltagelsen nå under pandemien blir spennende å se. Toppåret var i 1965, da over 85% stemte. Det har spesielt vært lav valgdeltagelse blant unge og innvandrere, og også hos menn med lav utdannelse forteller statistikken oss. Stadig flere sider av hverdagen reguleres av politiske beslutninger. Lav valgdeltagelse er en trussel for demokratiet i Norge. Hva er det så de to største partiene fremhever i sitt program? Arbeiderpartiet: Frihet, likhet og solidaritet. Trygt arbeid for alle. Pensjon fra første krone. Dagpenger for permitterte. Momskompensasjon for frivillige organisasjoner, til idrett og kultur. Så føyer jeg til: Hente penger fra de rike og sanke stemmer fra de fattige!

Høyre vil: En bærekraftig framtid. Trygge arbeidsplasser. Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Kvalitet i omsorgen. Kompetanse for næringslivet til å utvikle teknologi og innovasjoner. De har løsninger for olje og gass. Fritt behandlingsvalg. Redusere forfallet på vegnettet. Videreutvikle forsvaret vårt. Jeg har ikke fått noe program i postkassa mi i år, så dette er hva jeg slik i første omgang har oppfattet utenom miljøtiltak som i år er blitt viktig for alle.

Høyresiden har satt bremsene på for sosiale goder mens de har styrt i disse åtte årene. Det er kuttet i budsjetter både her og der. Avgifter har økt, bensin og strøm blitt dyrere, jordbruket sliter, sjølbergingen er lav, matjord legges ned, boliger blir for dyre, arbeidsledighetstrygden ble kuttet, skolebarn mistet frukten, innstramninger av AAP har gitt flere personer på sosialtrygd, feriepenger til de arbeidsledige forsvant. Selskaper utenfor Norge kjøper opp i skog, strøm, jernbane, skoler og barnehager for å nevne noe. Vi har fått flere fattige barn. Regjeringen vil bygge ned staten og offentlig sektor. Kommuner sliter med økonomien. Slik kan en regne opp fra disse årene. Men blir det bedre med ny regjering? Det er det mange som håper og tror på. Da skal det bli mere penger til kommunene, bedre velferd, bedre eldreomsorg, flere i arbeid og bedre kompetanse for arbeidsledige, færre fattige barn? En stat og en offentlig sektor som tar ansvar og ikke selger bort Norge, men kommer med tiltak for et bærekraftig Norge? Men hvordan skaffe penger når oljepengene forsvinner og miljøtiltak krever store ressurser? Det krever i alle fall dyktige politikere og godt samarbeid i en framtidig regjering enten den blir rød- grønn eller blå.

Anna Kathrine Kristiansen, Moelv